Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 31/05/2019 - 13:45

TB: v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 đối với CQ54, CQ55 và CQ56 Học kỳ I năm học 2019 - 2020
Số: 84/TB-QLĐT ngày 31 tháng 05 năm 2019

Căn cứ Thông báo số 443/TB-HVTC ngày 03/05/2019 v/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2019 - 2020 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2;

Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 học kỳ I năm học 2019 – 2020 đối với CQ54, CQ55 và CQ56 như sau:

Khối

Tổng số SV

Số SV đã đăng ký lần 1

Số SV chưa đăng ký lần 1

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

CQ54

4045

3846

95.08%

199

4.92%

CQ55

3849

3534

91.82%

315

8.18%

CQ56

4433

4209

94.95%

224

5.05%

Tổng cộng:

12327

11589

94.01%

738

5.99%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Số liệu đăng ký học tính đến ngày 30/05/2019.

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên CQ54, CQ55 và CQ56 trong quá trình đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2019 - 2020, Ban Quản lý đào tạo thông báo sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký học tín chỉ Lần 1 (DSSV chưa hoàn thành việc đăng ký Lần 1 xem trực tiếp trên Website) [XEM TẠI ĐÂY] tiếp tục đăng ký học Lần 2 theo kế hoạch vào ngày 01/06/2019.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị các Khoa QLSV liên quan thông báo cho các cố vấn học tập và sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 322
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết