Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 31/07/2019 - 14:14

Thông báo Về việc đôn đốc, báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ NCKH năm 2019
Số: 10 /TB - QLKH ngày 30 tháng 07 năm 2019

Căn cứ quyết định số 305/QĐ-HVTC ngày 29/03/2019 về việc giao nhiệm vụ NCKH năm 2019 của Giám đốc Học viện Tài chính;

Căn cứ các Hợp đồng triển khai nhiệm vụ NCKH năm 2019 Học viện Tài chính và chủ nhiệm các công trình;

Để phối hợp và thực hiện tốt công tác quyết toán kinh phí sử dụng cho Nghiên cứu Khoa học có sử dụng Ngân sách Nhà nước, Học viện Tài chính đề nghị Trưởng các đơn vị đôn đốc chủ nhiệm nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ NCKH & CN năm 2019 của đơn vị quản lý nộp sản phẩm đúng hạn theo hợp đồng đã ký kết và làm báo cáo tiến độ thực hiện các công trình NCKH&CN theo những nội dung sau:

  1. Báo cáo tiến độ thực hiện công trình NCKH (Theo mẫu đính kèm)
  2. Bản tóm tắt nội dung đã thực hiện

          3. Đối với những chủ nhiệm nhiệm vụ không nộp sản phẩm NCKH năm 2019 đúng hạn theo hợp đồng đã ký kết, ban QLKH thông báo danh sách chủ nhiệm nhiệm vụ chưa nộp sản phẩm đúng hạn về khoa làm căn cứ để Hội đồng KH&ĐT Khoa rà soát, xem xét cho việc đăng ký nhiệm vụ NCKH&CN năm 2020. 

Hạn nộp báo cáo tiến độ thực hiện các công trình về ban Quản lý Khoa học chậm nhất ngày 20/08/2019

Hạn nộp sản phẩm NCKH&CN năm 2019 (Giáo trình, tài liệu học tập, đề tài NCKH&CN cấp Học viện, cấp khoa..) về ban Quản lý Khoa học chậm nhất ngày 10/11/2019.

Thông tin xin liên hệ: Ths Đào Ngọc Hà, P415 - Ban Quản lý Khoa học,    Email: Daongocha@hvtc.edu.vn; SĐT: 0243.2191924 – Di động: 0989.466.284

Ban QLKH
Số lần đọc: 224

Danh sách liên kết