Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 02/08/2019 - 14:35

TB v/v ứng phó khẩn cấp cơn bão số 3 (WIPHA)
Số: 858/HVTC-QTTB Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Các đơn vị trong Học viện

Căn cứ Công văn số 09/CĐ-TWPCTT ngày 01/08/2019 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về việc ứng phó khẩn cấp cơn bão số 3.

Hiện nay, bão số 3 (tên quốc tế WIPHA) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấo 9, giật cấp 12 vẫn đang tiếp tục di chuyển về Vịnh Bắc Bộ, đêm ngày mùng 02/08/2019 và ngày 03/08/2019 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Vịnh Bắc bộ, trong đó các cơ sở của Học viện Tài chính (Phan Phù Tiên và Đức Thắng). Thường trực Ban phòng chống lụt bão Học viện Tài chính yêu cầu và thông báo với các đơn vị/ cá nhân trong toàn Học viện như sau:

- Các đơn vị trong Học viện có trách nhiệm triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản của đơn vị và trong toàn Học viện;

- Ban Quản trị Thiết bị, Văn phòng Học viện, Công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ triển khai các phương án bảo vệ các cơ sở của Học viện trong điều kiện mưa bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản của Học viện;

- Các đơn vị/cá nhân theo chức năng quản lý và nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các đơn vị/cá nhân liên quan triển khai ứng phó với các diễn biến của cơn bão số 3 và sẵn sàng hỗ trợ, xử lý, khắc phục hậu quả khi có yêu cầu.

Thường trực Ban phòng trống lụt bão Học viện Tài chính trân trọng thông báo./.

Ban QTTB
Số lần đọc: 408

Danh sách liên kết