Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 23/10/2019 - 16:0

Kế hoạch Tổ chức Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ V - năm 2020
Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 - 2020, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Học viện Tài chính phối hợp triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ V, cụ thể như sau:
Khoa Cơ bản
Số lần đọc: 1056

Danh sách liên kết