Tìm
English
Thứ ba, 10/12/2019 - 10:6

TB: v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ học phần/môn học Giáo dục thể chất Lần 2 Học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên CQ55, CQ56 và CQ57
Số: 174/TB-QLĐT ngày 09 tháng 12 năm 2019

Căn cứ thông báo số 1336/TB-HVTC ngày 29/11/2019 về việc Tổ chức đăng ký học phần/môn học Giáo dục thể chất theo HTTC học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy;

Căn cứ thông báo số 173/TB-HVTC ngày 06/12/2019 về việc Kết quả đăng ký học tín chỉ học phần/môn học Giáo dục thể chất Lần 1 Học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên CQ55, CQ56 và CQ57,

Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả đăng ký học tín chỉ học phần/môn học Giáo dục thể chất Lần 2 học kỳ II năm học 2019 – 2020 đối với sinh viên CQ55, CQ56 và CQ57 như sau:

Số sinh viên chưa thực hiện việc đăng ký tín chỉ học phần/môn học Giáo dục thể chất đối với CQ55: 78 sinh viên; CQ56: 78 sinh viên và CQ57: 105 sinh viên.

          Ghi chú: Số liệu đăng ký học tính đến hết ngày 09/12/2019.

Để đảm bảo quyền lợi học tập của sinh viên CQ55, CQ56 và CQ57 trong quá trình đăng ký học học phần/môn học Giáo dục thể chất theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2019 - 2020, Ban Quản lý đào tạo thông báo sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký học tín chỉ học phần/môn học Giáo dục thể chất Lần 2 (DSSV chưa hoàn thành việc đăng ký Lần 2 xem trực tiếp trên Website) [XEM TẠI ĐÂY] tiếp tục đăng ký học tín chỉ Lần 3 theo kế hoạch vào ngày 10/12/2019.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị các Khoa QLSV liên quan thông báo cho các cố vấn học tập và sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 535
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết