Tìm
English
Thứ bảy, 11/01/2020 - 15:4

TB v/v khóa huấn luyện giảng viên/chuyên gia về "Đối phó với các hàng rào phi thuế quan và sử dụng công cụ phân tích thị trường"
Ban Tổ chức cán bộ TB v/v khóa huấn luyện giảng viên/chuyên gia về "Đối phó với các hàng rào phi thuế quan và sử dụng công cụ phân tích thị trường" chi tiết như sau:

Tải file

Danh sách viên chức đăng ký phải nộp về Ban TCCB trước ngày 20/02/2020. Sau ngày trên các đơn vị không có danh sách được hiểu là không có viên chức đăng ký.

Mọi thông tin xin liên hệ: Đ/c Chu Tuấn Anh - Ban Tổ chức cán bộ, P 307 - Nhà Hiệu bộ. Điện thoại: 024.32191984.

Trân trọng cảm ơn./.

Số lần đọc: 109

Danh sách liên kết