Tìm
English
Thứ năm, 30/07/2020 - 9:10

TB điều chuyển, bổ sung hội trường thi lại ngày 01/8/2020 (HP: Tài chính tiền tệ, Nguyên lý thống kê)
Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký thi trái tuyến học kỳ II năm học 2019-2020. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng thông báo điều chuyển, bổ sung hội trường thi lại đã bố trí ngày 01/8/2020 như sau:

Thời

gian

Tên học phần

Khóa/Lớp

HT

bố trí

HT điều chuyển

Ghi chú

9h45

Ngày 01/8

Tài chính

Tiền tệ

Học lại +

Trái tuyến

407

501

Dành cho sinh viên thi trái tuyến khóa

CQ55.01, 02, 03, 05, 08

Sinh viên thi trái tuyến của các khóa, trừ CQ55 vẫn thi tại Hội trường 407

502

Dành cho sinh viên thi trái tuyến khóa

CQ55.09, 11, 11CL, 15

503

Dành cho sinh viên thi trái tuyến khóa

CQ55.16, 18, 19, 21, 21CL, 22, 23, 61

13h30

Ngày 01/8

Nguyên lý thống kê

Học lại +

Trái tuyến

407

507

 

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng
Số lần đọc: 1906

Danh sách liên kết