Tìm
English
Thứ sáu, 31/07/2020 - 15:59

TB: v/v Thông báo điều chỉnh Hội trường thi kết thúc học phần/môn học đối với các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù Học kỳ phụ năm học 2019 - 2020
Số: 100/TB-QLĐT ngày 31 tháng 7 năm 2020

Căn cứ vào thông báo của Ban Quản trị thiết bị vào ngày 31 tháng 7 năm 2020 về việc sửa chữa hội trường;

Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh Hội trường thi kết thúc học phần/môn học đối với các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù Học kỳ phụ năm học 2019-2020 vào ngày 02/8/2020 (Chủ nhật) như sau:

TT

Học phần/môn học

Số TC

SL

SV

Giờ thi

HT thi đã bố trí

HT thi thay đổi mới

1

Đường lối CM của ĐCSVN

3

41

07h30

507

B1

2

Nguyên lý kế toán

4

70

07h30

505; 508

B3; B4

3

Pháp luật kinh tế

3

35

09h45

505

A11

4

Tiếng Anh cơ bản 2

4

46

09h45

507

B1

Các thông tin khác của lịch học đã lưu hành không thay đổi!

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh liên quan; các đơn vị, cá nhân phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 1470
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết