Tìm
English
Thứ ba, 23/02/2021 - 9:50

TB: v/v tạm dừng Lịch thi lại đối với lưu học sinh Lào (thi lần 3) và sinh viên các hệ đào tạo (trùng lịch thi lại học kỳ I năm học 2020-2021)
Số: 16/TB-QLĐT ngày 23 tháng 02 năm 2021

Căn cứ Thông báo số 175/TB-HVTC ngày 21/12/2020 của Giám đốc Học viện v/v Lịch thi lại học kỳ I năm học 2020 – 2021 đối với các hệ đào tạo;

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

Ban Quản lý đào tạo thông báo tạm dừng lịch thi lại Học kỳ I năm học 2020 -2021 đã công bố vào ngày 25-26/02/2021 đối với lưu học sinh Lào (thi lần 3) và sinh viên các hệ đào tạo trùng lịch thi.

Lịch thi lại đối với sinh viên diện trên sẽ thông báo sau.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị/cá nhân liên quan tăng cường phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban KT&QLCL để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 656
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết