Tìm
English
Thứ tư, 17/03/2021 - 15:31

Thông báo V/v Xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2021
Kính gửi: Các Khoa quản lý sinh viên; Các Ban, đơn vị chức năng; Sinh viên các lớp

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 về việc Ban hành “Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-HVTC ngày 07/08/2015 về việc Ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao hệ Đại học chính quy;

Căn cứ kế hoạch số 1453/TB-HVTC ngày 23/12/2020 về việc tuyển sinh và tốt nghiệp các hệ đào tạo của Học viện Tài chính năm 2021.

Học viện Tài chính thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2021 như sau:

1. Thời gian xét tốt nghiệp dự kiến: 29/03/2021.

2. Thời gian nhận đơn: Đối với sinh viên chính quy đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp trước thời hạn đào tạo có nhu cầu xét tốt nghiệp sớm thì nộp đơn (theo mẫu đính kèm) tại văn phòng khoa quản lý sinh viên trước ngày 19/03/2021.

3. Các khoa quản lý sinh viên tập hợp đơn xin xét tốt nghiệp, lập danh sách và chuyển về Ban Khảo thí &QLCL trước 12h ngày 19/03/2021.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ Ban Khảo thí &QLCL tại phòng 109 nhà hiệu bộ để được giải quyết.

Ban Khảo thí &QLCL
Số lần đọc: 2683

Danh sách liên kết