Tìm
English
Thứ tư, 12/05/2021 - 13:30

Thông báo V/v đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2020-2021
Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-HVTC ngày 27/11/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy;

Căn cứ Tờ trình số 25/TTr-CTCT&SV ngày 04 tháng 05 năm 2020  về việc thay đổi cách thức đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên;

Ban Công tác chính trị và sinh viên thông báo:

1. Sinh viên thực hiện kê khai thông tin nơi ở Nội trú (đối với sinh viên ở trong ký túc xá HVTC), ngoại trú (đối với sinh viên không ở trong ký túc xá) đối với sinh viên các khóa CQ55, CQ56, CQ57, CQ58, qua tài khoản cá nhân trên Cổng đăng ký học tín chỉ, thời gian kê khai thông tin từ ngày 25/5/2021 đến ngày 03/6/2021.

2. Sinh viên hệ đại học chính quy khóa CQ56, CQ57, CQ58 tự đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2020-2021 qua tài khoản cá nhân trên Cổng đăng ký học tín chỉ (https://dangkytinchi.hvtc.edu.vn) (xem hướng dẫn tại đây)

3. Thời gian sinh viên tự đánh giá KQRL học kỳ II năm học 2020-2021

Khóa

Thời gian sinh viên tự đánh giá KQRL

Ghi chú

CQ56

Từ ngày 25/05 đến ngày 27/05/2021

 

CQ57

Từ ngày 28/05 đến ngày 30/5/2021

 

CQ58

Từ ngày 01/06 đến ngày 03/06/2021

 

4.Tập thể lớp sinh viên, Hội đồng đánh giá KQRL cấp khoa đánh giá KQRL của sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021 hoàn thành trước ngày 15/06/2021.

Tài liệu HĐ cấp khoa gửi về Ban CTCT&SV (phòng 100 nhà hiệu bộ đ/c Chiến).

Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa, Cố vấn học tập các lớp sinh viên, Ban cán sự các lớp sinh viên triển khai nội dung Thông báo này đến toàn thể sinh viên, phối hợp với Ban CTCT&SV để triển khai công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy học kỳ II năm học 2020-2021 theo quy định./.

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 2010

Danh sách liên kết