Tìm
English
Thứ hai, 07/06/2021 - 15:23

TB V/v: Hoãn xét công nhận tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 55 chương trình 1 và chương trình 2
Số: 71/TB-KT&QLCL ngày 07 tháng 6 năm 2021

Để tạo điều kiện cho sinh viên Khóa 55 nắm bắt được thông tin về việc xét tốt nghiệp, Ban Khảo thí và QLCL thông báo:

          1. Yêu cầu Sinh viên kiểm tra đối chiếu kết quả học tập của cá nhân trên phần mềm quản lý kết quả đào tạo của Học viện với thực tế. Mọi thắc mắc về điểm đánh giá học phần sinh viên phản hồi trực tiếp cán bộ quản lý điểm của Ban Khảo thí & QLCL chậm nhất 15 ngày trước khi Hội đồng họp xét tốt nghiệp đối với mỗi đợt xét.

          2. Sinh viên Khóa 55 đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp và có nhu cầu xét công nhận tốt nghiệp lần đầu của Khóa học (Tháng 6/2021) không phải đăng ký xét công nhận tốt nghiệp với Ban Khảo thí & QLCL. Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng chưa muốn xét và công nhận tốt nghiệp để học cải thiện điểm phải đăng ký hoãn xét tốt nghiệp trên trang tín chỉ của sinh viên vào các ngày 14, 15, 16/6/2021 (đối với Chương trình 1) và vào các ngày 5,6/8/2021 (đối với Chương trình 2).

          3. Sinh viên đã có đơn xin hoãn xét tốt nghiệp ở đợt xét đầu của Khóa học, sinh viên nợ môn/ nợ chứng chỉ sau khi trả nợ đủ các học phần môn học có nhu cầu xét và công nhận tốt nghiệp vào đợt tiếp theo phải làm đơn nộp cho Ban khảo thí & QLCL theo kế hoạch cụ thể sau:

    Đợt bổ sung tháng 03: nộp đơn xin xét CNTN từ ngày 01/3 - 20/3 hàng năm.

   Đợt bổ sung tháng 06: nộp đơn xin xét CNTN từ ngày 01/6 - 20/6 hàng năm.

  Đợt bổ sung tháng 09: nộp đơn xin xét CNTN từ ngày 01/9 - 20/9 hàng năm.

  Đợt bổ sung tháng 12: nộp đơn xin xét CNTN từ ngày 01/12 - 20/12 hàng năm.

                   Họp Hội đồng xét tốt nghiệp chậm nhất ngày 25 cùng tháng của các đợt xét!

Ban Khảo thí & QLCL
Số lần đọc: 5775

Danh sách liên kết