Tìm
English
Thứ hai, 17/01/2022 - 13:46

Danh sách sinh viên hệ ĐHCQ Khóa 56 (Chương trình 1 - Hệ Đào tạo chuẩn) Đủ và Chưa đủ điều kiện thực tập cuối khóa
Căn cứ Thông báo kết luận số 46/TB-HVTC ngày 14/01/2022 của hội đồng xét điều kiện thực tập hệ Đại học chính quy khóa 56 (Chương trình 1 - Hệ Đào tạo chuẩn);

Thừa lệnh Giám đốc Học viện Tài chính - Chủ tịch Hội đồng tốt nghiệp, Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng thông báo:

1. Sinh viên hệ ĐHCQ khóa 56 (Chương trình 1 - Hệ Đào tạo chuẩn) đủ điều kiện thực tập cuối khóa: 3.915 sinh viên (Có danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập kèm theo).

- Chuyên ngành Quản lý tài chính công : 137 sinh viên

- Chuyên ngành Thuế: 170 sinh viên

- Chuyên ngành Tài chính - Bảo hiểm: 145 sinh viên

- Chuyên ngành Hải quan và NV ngoại thương: 140 sinh viên

- Chuyên ngành Tài chính quốc tế: 219 sinh viên

- Chuyên ngành Phân tích tài chính: 68 sinh viên

- Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp: 420 sinh viên

- Chuyên ngành Ngân hàng: 246 sinh viên

- Chuyên ngành Thẩm định giá và KDBĐS: 64 sinh viên

- Chuyên ngành Phân tích CSTC: 53 sinh viên

- Chuyên ngành Đầu tư tài chính: 113 sinh viên

- Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp: 846 sinh viên

- Chuyên ngành Kiểm toán: 351 sinh viên

- Chuyên ngành Kế toán công: 145 sinh viên

- Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp: 114 sinh viên

- Chuyên ngành Marketing: 118 sinh viên

- Chuyên ngành Tin học tài chính kế toán: 160 sinh viên

- Chuyên ngành Tiếng anh tài chính kế toán: 165 sinh viên

- Chuyên ngành Kinh tế và QL nguồn lực tài chính: 75 sinh viên

- Chuyên ngành Kinh tế đầu tư tài chính: 87 sinh viên

- Chuyên ngành Kinh tế luật: 79 sinh viên

2. Sinh viên hệ ĐHCQ khóa 56 (Chương trình 1 - Hệ Đào tạo chuẩn) chưa đủ điều kiện thực tập cuối khóa: 98 sinh viên (Có danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện thực tập kèm theo).

- Chuyên ngành Quản lý tài chính công : 11 sinh viên

- Chuyên ngành Thuế: 5 sinh viên

- Chuyên ngành Tài chính - Bảo hiểm: 5 sinh viên

- Chuyên ngành Hải quan và NV ngoại thương: 2 sinh viên

- Chuyên ngành Tài chính quốc tế: 3 sinh viên

- Chuyên ngành Phân tích tài chính: 1 sinh viên

- Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp: 8 sinh viên

- Chuyên ngành Ngân hàng: 10 sinh viên

- Chuyên ngành Thẩm định giá và KDBĐS: 4 sinh viên

- Chuyên ngành Phân tích CSTC: 1 sinh viên

- Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp: 18 sinh viên

- Chuyên ngành Kiểm toán: 4 sinh viên

- Chuyên ngành Kế toán công: 1 sinh viên

- Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp: 1 sinh viên

- Chuyên ngành Marketing: 2 sinh viên

- Chuyên ngành Tin học tài chính kế toán: 8 sinh viên

- Chuyên ngành Tiếng anh tài chính kế toán: 8 sinh viên

- Chuyên ngành Kinh tế và QL nguồn lực tài chính: 2 sinh viên

- Chuyên ngành Kinh tế đầu tư tài chính: 4 sinh viên

Ban KT&QLCL
Số lần đọc: 12360

Danh sách liên kết