Tìm
English
Thứ tư, 20/04/2022 - 14:39

Thông báo Về việc nhập LLKH và kê khai giờ NCKH cán bộ, giảng viên năm 2021
Số: 20 /CV-QLKH ngày 18 tháng 04 năm 2022

Kính gửi:  - Trưởng các Khoa, Bộ môn, 02 Viện và trung tâm; - Trưởng các Ban và tương đương.

Để phục vụ việc hoàn thiện kê khai Lý lịch Khoa học của cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên và đánh giá kết quả thực hiện định mức Nghiên cứu khoa học năm 2021 theo Quy định hoạt động Khoa học và Công nghệ của Học viện. Ban Quản lý Khoa học thông báo tới các đơn vị trong Học viện thực hiện một số nội dung như sau:

1. Thực hiện kê khai Lý lịch Khoa học của cá nhân đến Tháng 03/2022 (Theo phần mềm Lý lịch Khoa học: https://hvtc.edu.vn/lylichkhoahoc, và có hướng dẫn kê khai đính kèm theo công văn này). Thời gian tiến hành nhập Lý lịch Khoa học từ ngày 18/04/2022 đến ngày 30/06/2022. (Hướng dẫn 2,3 và 4)

2. Để phục vụ đánh giá việc thực hiện định mức Nghiên cứu Khoa học của cán bộ, giảng viên năm 2021. Đề nghị thầy/cô nộp bản mềm tổng hợp giờ NCKH thực hiện theo Bộ môn, Khoa về hòm thư khoahoctc@hvtc.edu.vn trước ngày 29/04/2022. (Hướng dẫn 1 và hướng dẫn 2)

Ban QLKH căn cứ vào bảng kê khai thực hiện định mức giờ NCKH năm 2021 của thầy/cô và gửi bảng Tổng hợp để thầy/cô đối chiếu, điều chỉnh, có xác nhận của Trưởng bộ môn.

3. Ban Quản lý Khoa học hướng dẫn nhập Lý lịch Khoa học và Kê khai giờ NCKH năm 2021 (Kèm theo thông báo này và trên trang Website của Học viện - Quản lý Khoa học Mẫu văn bản), bao gồm các hướng dẫn sau

- Hướng dẫn 1: Bảng kê khai giờ NCKH năm 2021

- Hướng dẫn 2: Kê khai giờ NCKH năm 2021  

- Hướng dẫn 3: Sử dụng cổng thông tin LLKH, nhập LLKH

- Hướng dẫn 4: Danh sách Tài khoản cá nhân của cán bộ, giảng viên HVTC: Ban Quản lý khoa học sẽ gửi đến từng đơn vị theo đường công văn.

Đề nghị Trưởng các đơn vị đôn đốc cá nhân trong đơn vị thực hiện nhập Lý lịch Khoa học và gửi bản mềm kê khai giờ NCKH năm 2021 đảm bảo thời gian theo thông báo của Ban Quản lý Khoa học.  

4. Thông tin liên hệ để được hỗ trợ trong giờ hành chính:

- Nguyễn Quốc Khánh - Trung tâm thông tin – SĐT: 0832.421.111 (Hỗ trợ CNTT)

- Hoàng Đức Dũng - Công ty Phần mềm – SĐT: 0949.224.494 (Hỗ trợ nhập PM LLKH)

- TS. Nguyễn Hồng Chỉnh – Ban QLKH – SĐT: 0989.670.001 (Hỗ trợ thông tin về định mức giờ NCKH)

Trân trọng cảm ơn!

Ban Quản lý khoa học
Số lần đọc: 2040

Danh sách liên kết