Tìm
English
Thứ hai, 30/05/2022 - 16:5

TB: Lịch thi và hình thức thi kết thúc học phần/môn học Giai đoạn 2 Học kỳ II, năm học 2021 - 2022
Số: 523/TB-HVTC ngày 24 tháng 5 năm 2022

Căn cứ Thông báo số 847/TB-HVTC ngày 10/8/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về hình thức thi kết thúc học phần/môn học năm học 2021 - 2022 theo phương thức thi trực tiếp;

Căn cứ Tờ trình số 64/TTr-KT&QLCL ngày 26/04/2022 của Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng đã được Giám đốc Học viện Tài chính phê duyệt về việc áp dụng hình thức thi kết thúc học phần/môn học giai đoạn 2, Học kỳ II, năm học 2021 – 2022;

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch ôn và thi kết thúc giai đoạn 2 - học kỳ II năm học 2021 - 2022 như sau:  

- Đối với CQ57 chương trình chuẩn bắt đầu từ ngày 06/06 – 23/06/2022.

- Đối với CQ57 chương trình CLC bắt đầu từ ngày 06/06 – 11/06/2022 và tiếp tục thi từ ngày 19/06 – 03/07/2022.

- Đối với CQ58 chương trình chuẩn bắt đầu từ ngày 10/06 – 30/06/2022.

- Đối với CQ58 chương trình CLC bắt đầu từ ngày 19/06 – 06/07/2022.

- Đối với CQ59 (bao gồm cả chương trình chuẩn và chương trình CLC) bắt đầu từ ngày ngày 16/06 – 03/07/2022.

(Phụ lục 1a – lịch thi theo ngày, Phụ lục 1b – lịch thi theo khóa/lớp, Phụ lục 1c – lịch thi theo bộ môn).

+ Lịch thi theo Ngày [XEM TẠI ĐÂY]

+ Lịch thi theo Bộ môn [XEM TẠI ĐÂY]

+ Lịch thi theo Khóa/Lớp [XEM TẠI ĐÂY]

Hình thức thi kết thúc các học phần/môn học giai đoạn 2, học kỳ II,năm học 2021-2022 áp dụng theo Thông báo số 847/TB-HVTC ngày 10/8/2021 và Tờ trình số 64/TTr-KT&QLCL ngày 26/04/2022 của Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng đã được Giám đốc Học viện Tài chính phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 53589
Thông báo

Danh sách liên kết