Tìm
English
Thứ ba, 07/06/2022 - 15:22

Thông báo V/v Hoãn xét công nhận tốt nghiệp hệ Đại học chính quy Khóa 56 chương trình 1 và chương trình 2
Số: 84/TB-KT&QLCL ngày 06 tháng 6 năm 2022

Căn cứ thông báo số 1170/TB-HVTC ngày 02/12/2021 về kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ56 (CT1).

Căn cứ thông báo số 1279/TB-HVTC ngày 03/12/2021 về kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viện CQ56 (CT2).

Ban Khảo thí và QLCL thông báo:

1. Sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp nhưng chưa muốn xét công nhận tốt nghiệp để học cải thiện điểm, phải đăng ký hoãn xét công nhận tốt nghiệp trên trang tín chỉ của sinh viên  (mục hoãn xét tốt nghiệp) vào các ngày 13,14/6/2022 (đối với Chương trình 1) và các ngày 13,14/8/2022 (đối với Chương trình 2). Những sinh viên này phải có kế hoạch học cải thiện để tốt nghiệp vào đợt gần nhất.

2. Sinh viên đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp và có nhu cầu xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6/2022 không phải đăng ký xét công nhận tốt nghiệp với Ban Khảo thí &QLCL.

3. Ban Khảo thí & QLCL công bố danh sách sinh viên xin hoãn xét công nhận tốt nghiệp tháng 06/2022 lên Website Học viện Tài chính (hvtc.edu.vn) vào ngày 16/6/2022 (đối với Chương trình 1), ngày 16/08/2022 (đối với Chương trình 2).

4. Sinh viên đã có đơn xin hoãn xét công nhận tốt nghiệp ở đợt xét đầu của Khóa học và sinh viên nợ môn/ nợ chứng chỉ sau khi trả nợ đủ các học phần môn học có nhu cầu xét và công nhận tốt nghiệp vào đợt tiếp theo phải làm đơn nộp cho Ban khảo thí & QLCL vào các tháng: 03, 06, 09, 12 hàng năm (thông báo cụ thể cho các lần xét sẽ được công khai trên Website của Học viện).

Ban Khảo thí và QLCL
Số lần đọc: 1605
Thông báo

Danh sách liên kết