Tìm
English
Thứ ba, 21/06/2022 - 9:32

TB: v/v Tổ chức triển khai phân công giảng dạy trên Cổng thông tin đào tạo tín chỉ đối với các lớp tín chỉ học chính khóa học kỳ I năm học 2022 - 2023
Số: 647/TB-HVTC ngày 21 tháng 06 năm 2022

Thực hiện chủ trương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý đào tạo, Học viện Tài chính thông báo:

1. Tổ chức triển khai phân công giảng dạy trên Cổng thông tin đào tạo tín chỉ đối với các lớp tín chỉ học chính khóa học kỳ I năm học 2022 - 2023.

2. Lịch phân công giảng dạy của các Bộ môn liên quan đối với các lớp tín chỉ học chính khóa học kỳ I năm học 2022 - 2023 từ ngày 23/06 - 26/06/2022. Sau thời hạn trên, hệ thống phần mềm sẽ tự động đóng cổng để phục vụ các công tác đào tạo khác.

3. Nhiệm vụ của Bộ môn:

- Các Bộ môn liên quan căn cứ vào kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu đã lưu hành của học kỳ I năm học 2022 - 2023, thực hiện việc đăng nhập vào Cổng thông tin đào tạo tín chỉ để phân công giảng dạy HP/MH/lớp tín chỉ bố trí trong học kỳ của Bộ môn.

- Chủ động in hoặc tải lịch giảng các lớp tín chỉ học phần/môn học của Bộ môn (theo Bộ môn hoặc theo từng giảng viên) và DSSV các lớp tín chỉ liên quan để điểm danh trong thời gian giảng dạy. Riêng danh sách điểm kiểm tra, thi chính thức của mỗi học phần (có dấu của Ban QLĐT) sẽ được Ban QLĐT cung cấp cho Quý Bộ môn trước thời gian tổ chức thi kết thúc học phần.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các Bộ môn liên quan chủ động phối hợp với Ban Quản lý đào tạo (Đ/c Sơn - 0912.501.985) để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 478
Thông báo

Danh sách liên kết