Tìm
English
Thứ hai, 05/12/2022 - 9:1

TB: v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 2 đối với CQ58, CQ59, CQ60 Học kỳ II năm học 2022 - 2023
Số: 144/TB-QLĐT ngày 02 tháng 12 năm 2022

Căn cứ Thông báo số 1185/TB-HVTC ngày 04/11/2022 về việc Tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2022 - 2023 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2;

Căn cứ Thông báo số 141/TB-QLĐT ngày 29/11/2022 về việc Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 đối với sinh viên CQ58, CQ59, CQ60 học kỳ II năm học 2022 - 2023;

Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 2 học kỳ II năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên CQ58, CQ59, CQ60 như sau:

Khóa

SLSV chưa ĐK Lần 1

Kết quả đăng ký Lần 2

Ghi chú

Số SV đã đăng ký

Số SV chưa đăng ký

CQ58

281

184

97

 

CQ59

243

185

58

 

CQ60

189

146

43

 

Tổng

713

515

198

 

 

Ghi chú: Số liệu đăng ký học tính đến ngày 02/12/2022.

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên CQ58, CQ59, CQ60 trong quá trình đăng ký học tín chỉ học kỳ II năm học 2022 - 2023, Ban Quản lý đào tạo thông báo sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký học tín chỉ Lần 2 (DSSV chưa hoàn thành việc đăng ký Lần 2 xem trực tiếp trên Website) [XEM TẠI ĐÂY] tiếp tục đăng ký học Lần 3 theo kế hoạch từ ngày 05/12/2022.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị các Khoa QLSV thông báo cho các cố vấn học tập và sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 3456

Danh sách liên kết