Tìm
English
Thứ ba, 17/01/2023 - 11:8

Danh sách sinh viên hệ ĐHCQ Khóa 57, Chương trình 1, Hệ Đào tạo chuẩn đủ và chưa đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp
Số: 55 /TB- HVTC ngày 16 tháng 01 năm 2023

Căn cứ Thông báo kết luận số 30/TB-HVTC ngày 10/01/2023 của hội đồng xét điều kiện thực tập hệ Đại học chính quy khóa 57, Chương trình 1, Hệ Đào tạo chuẩn,

Thừa lệnh Giám đốc Học viện Tài chính - Chủ tịch Hội đồng tốt nghiệp, Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng thông báo:

Sinh viên hệ ĐHCQ khóa 57, Chương trình 1, Hệ Đào tạo chuẩn đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp: 3.951 sinh viên và chưa đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp tốt nghiệp: 96 sinh viên.

STT

Chuyên ngành

Số lượng sinh viên đủ điều kiện thực tập

Số lượng sinh viên chưa đủ điều kiện thực tập

1

Quản lý tài chính công

155

2

2

Thuế

152

3

3

Tài chính - Bảo hiểm

151

5

4

Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương

147

2

5

Tài chính quốc tế

198

7

6

Phân tích tài chính

120

2

7

Tài chính doanh nghiệp

395

6

8

Ngân hàng

296

6

9

Thẩm định giá và Kinh doanh BĐS

73

0

10

Phân tích Chính sách tài chính

67

0

11

Đầu tư tài chính

75

6

12

Kế toán doanh nghiệp

893

12

13

Kiểm toán

407

10

14

Kế toán công

79

1

15

Quản trị doanh nghiệp

116

3

16

Marketing

110

3

17

Tin học tài chính kế toán

137

16

18

Tiếng anh tài chính kế toán

176

8

19

Kinh tế và QL nguồn lực tài chính

65

1

20

Kinh tế đầu tư tài chính

81

1

21

Kinh tế luật

58

2

Tổng

3.951

96

(Có danh sách sinh viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện thực tập kèm theo)

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng
Số lần đọc: 2476

Danh sách liên kết