Tìm
English
Thứ ba, 16/04/2024 - 11:8

TB: v/v Điều chỉnh kế hoạch đào tạo và lịch thi đợt 2 học kỳ II năm học 2023 - 2024
Số: 511/TB-HVTC ngày 15 tháng 04 năm 2024

Căn cứ Công văn số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 của Văn phòng Chính phủ v/v đề hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4&01/5/2024.

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-HVTC ngày 04/05/2023 của Giám đốc Học viện v/v giao kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 đối với các hệ đào tạo trình độ đại học.

Căn cứ Thông báo số 387/TB-HVTC ngày 25/03/2024 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v Lịch học và lịch thi các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 2 học kỳ II năm học 2023-2024;

Căn cứ Lịch học/TKB các hệ đào tạo LTĐH, ĐH văn bằng 2, học cùng lúc 2 chương trình đợt 2, học kỳ II năm học 2024-2025;

Học viện Tài chính thông báo:

1. Lịch nghỉ lễ 30/4&01/5/2024: Từ 27/4-01/5/2024

2. Điều chỉnh kế hoạch đào tạo đợt 2 học kỳ II năm học 2023-2024 như sau:

TT

Nội dung điều chỉnh

KHĐT điều chỉnh mới

Ghi chú

1.

Thời gian giảng dạy và học tập

29/3-22/5/24

7 tuần

 

 

23/5-29/5/24

1 tuần

2.

Thời gian ôn thi kết thúc đợt 2 học kỳ II(2023-2024)

30/5-18/6/24

CQ58; CQ59;

CQ60

 

 

23/5-11/6/24 (đợt 1); 12/6-02/7/24 (đợt 2)

CQ61(CLC)

3.

Kế hoạch học, thi môn GDQP&AN và ôn thi các HP/MH khác của CQ61

 

Đợt 2 (ngành: TC-NH, HTTTQL)

Học và thi môn GDQP&AN: 23/5-12/6/24. Ôn thi các HP/MH khác: 13/6-02/7/24

 

 

Đợt 3 (ngành: Kế toán, QTKD, NNA, Kinh tế)

Học và thi môn GDQP&AN: 13/6-03/7/24. Ôn thi các HP/MH khác: 23/5-11/6/24

 

4.

Học và thi các HP/MH học kỳ phụ năm học 2023-2024 (học sáng/chiều từ t2-6)

Nhóm HP/MH 2 tín chỉ

19/6-02/7/24 (thi 21/7 không thay đổi)

3t/buổi/môn

Nhóm HP/MH 3 tín chỉ

19/6-09/7/24 (thi 21/7 không thay đổi)

3t/buổi/môn

Nhóm HP/MH 4 tín chỉ

19/6-16/7/24 (thi 21/7 không thay đổi)

3t/buổi/môn

5.

Kế hoạch học và thi các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù

- Các HP/MH học kết thúc 29/4/24 bù lịch thêm 02/5/24&thi HP/MH 12/5/24.

- Các HP/MH học kết thúc 08/5/24 bù lịch thêm 09/5/24.

- Các HP/MH học kết thúc 15/5/24 bù lịch thêm 16/5/24.

- Các HP/MH học kết thúc 22/5/24 bù lịch thêm 23/5/24.

- Các HP/MH học kết thúc 01/5/24 bù lịch thêm 02/5/24.

Thông tin khác  như: Hình thức học, HT học; ngày thi, giờ thi, thời gian làm bài, HT thi đã thông báo không thay đổi

6.

Kế hoạch học và thi các lớp LTĐH và ĐHVB2

- Các HP/MH học kết thúc 29/4/24 bù lịch thêm 02/5/24

- Các HP/MH: Tiếng Anh CN1, Tin học ứng dụng điều chỉnh theo lịch ghép với lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù

7.

Kế hoạch học và thi các lớp học cùng lúc 2 CT (song ngành)

- Các HP/MH học kết thúc 29/4/24 bù lịch thêm 02/5&03/5/24 (học từ t2-6) và thi HP/MH 12/5/24

8.

Kế hoạch bế giảng hệ LTĐH khóa 24 (LC24)

LC24.21.02+04

Sáng 05/5/2024 (chủ nhật) tại HTA1

 

 

3. Căn cứ vào việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo đợt 2 học kỳ II năm học 2023-2024 nêu trên, các Khoa QLSV/ĐVLK đào tạo liên quan thông báo kịp thời cho sinh viên thuộc QLSV/ĐVLK biết để thực hiện. Các đơn vị chức năng trong Học viện sắp xếp và điều chỉnh kế hoạch công việc phù hợp với thực tế phát sinh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, Giám đốc Học viện sẽ điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn./.

Số lần đọc: 9212

Danh sách liên kết