Tiếng Việt | English
Thứ tư, 05/07/2017 - 8:12

TB: điều chỉnh lịch học môn tự chọn học kỳ I năm học 2017-2018 đối với các học phần/môn học
Số: 59/TB-QLĐT ngày 05 tháng 07 năm 2017

 Kính gửi: - Các Khoa, Ban và đơn vị liên quan

                                                                 - Các lớp sinh viên liên quan

Căn cứ vào Thông báo số 55/TB-QLĐT ngày 14/6/2017 của Ban Quản lý đào tạo về việc mở lớp tự chọn học kỳ I năm học 2017-2018;

Căn cứ vào đề nghị của lớp sinh viên liên quan;

Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh lịch học môn tự chọn học kỳ I năm học 2017-2018 đối với các học phần/môn học sau:

TT

Học phần

/môn học

Khóa/

C.Ngành

Lịch đã thông báo

Lịch điều chỉnh

Thời gian

Hội trường

Thời gian

Hội trường

1

Thuế

52/31.2_LT;

52/32

Tối T4 (11-13)

Tối T6 (11-12)

305A-ĐT

305A-ĐT

Thứ 2 (1-2)

Thứ 6 (3-5)

406-ĐT (1-2)

A8-ĐT (3-5)

2

Thuế (giảng = Tiếng.Anh)

52/51

Tối T4 (11-13)

Tối T6 (11-12)

305B-ĐT

305B-ĐT

Thứ 3 (8-10)

Thứ 7 (6-7)

402-ĐT

402-ĐT

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị liên quan phối hợp để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 3994