Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 22/11/2017 - 15:20

TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 1 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2017 - 2018
Số: 119/TB-QLĐT ngày 22/11/2017

Kính gửi:    - Các Khoa QLSV có liên quan;

        - Các lớp Sinh viên Đại học chính quy;

           - Liên thông đại học; Đại học văn bằng 2

Căn cứ Thông báo số: 991/TB-HVTC ngày 04/10/2017 v/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2;

Ban Quản lý đào tạo đã tổ chức triển khai cho sinh viên hệ Đại học chính quy; hệ Liên thông Đại học và hệ Đại học Văn bằng 2 đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2017 – 2018;

Thời gian đăng ký học đã được bố trí từ ngày 10/11 - 21/11/2017.

Căn cứ kết quả thống kê tính đến ngày 22/11/2017, sinh viên các khóa đã đăng ký tín chỉ cụ thể như sau:

Khối

Tổng số SV

Số SV đã đăng ký

Số SV chưa đăng ký

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

CQ53

4010

3839

95.74%

171

4.26%

CQ54

4116

3889

94.49%

227

5.51%

CQ55

3989

3902

97.82%

87

2.18%

Tổng cộng:

12115

11630

96.00%

485

4.00%

 

Tuy nhiên, vẫn còn một số sinh viên vẫn chưa hoàn thành việc đăng ký lịch học của mình (có danh sách kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]. Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên trong quá trình đăng ký học theo hệ thống tín chỉ, Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch đăng ký tín chỉ lần 2, lần 3 và tổ chức đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên CQ52 như sau:

- Đăng ký lần 2: từ ngày 22/11 – 26/11/2017; Lần 3: từ ngày 25/11 – 29/11/2017.

- Đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp từ ngày 27/12 – 29/12/2017.

Sau thời gian trên, Ban QLĐT không tổ chức thêm một lần đăng ký tín chỉ nào khác. Sinh viên không đăng ký học theo thông báo phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình.

   

Ban Quản lý đào tạo đề nghị các Khoa QLSV thông báo kịp thời co các cố vấn học tập và sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

 

 

Số lần đọc: 1261