Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 12/09/2017 - 17:2

TB: v/v Tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần/môn học Đợt 1 học kỳ I năm học 2017 - 2018
Số: 869/TB-HVTC ngày 11 tháng 09 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-HVTC ngày 03/05/2017 của Giám đốc Học viện về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Học viện thông báo kế hoạch tổ chức thi và quản lý thi kết thúc học phần/môn học Đợt 1 học kỳ I năm học 2017- 2018 như sau:

1. Nội dung lịch thi: Lịch thi hệ Đại học chính quy, LTĐH, ĐH văn bằng 2.

(Lịch thi các hệ được xếp theo: Ngày thi, Khoá/lớp, Bộ môn).

- Lịch thi theo ngày:

+ Lịch thi hệ Đại học chính quy các khóa tại KV: Đức Thắng và LK Tuổi hoa [XEM TẠI ĐÂY]

+ Lịch thi hệ Đại học chính quy các khóa tại KV: Phan Phù Tiên [XEM TẠI ĐÂY]

+ Lịch thi hệ Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2 tại các địa điểm đào tạo [XEM TẠI ĐÂY]

- Lịch thi theo khóa lớp:

+ Lịch thi hệ Đại học chính quy các khóa tại KV: Đức Thắng và LK Tuổi hoa [XEM TẠI ĐÂY]

+ Lịch thi hệ Đại học chính quy các khóa tại KV: Phan Phù Tiên [XEM TẠI ĐÂY]

+ Lịch thi hệ Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2 tại các địa điểm đào tạo [XEM TẠI ĐÂY]

- Lịch thi theo Bộ môn:

+ Lịch thi hệ Đại học chính quy các khóa tại KV: Đức Thắng và LK Tuổi hoa [XEM TẠI ĐÂY]

+ Lịch thi hệ Đại học chính quy các khóa tại KV: Phan Phù Tiên [XEM TẠI ĐÂY]

+ Lịch thi hệ Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2 tại các địa điểm đào tạo [XEM TẠI ĐÂY]

2. Thời gian ôn thi kết thúc học phần/môn học Đợt 1 học kỳ I năm học 2017 - 2018:

Từ ngày 19/09 - 08/10/2017 (Có lịch thi chi tiết kèm theo)

3. Tổ chức và quản lý thi:

Các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức tốt các khâu công việc sau:

3.1. Về đề thi: Đảm bảo số lượng đề thi, đáp án, thang điểm theo đúng quy định.

3.2. Về tổ chức thi kết thúc học phần/môn học Đợt 1 học kỳ I năm học 2017 - 2018

- Ngày 18/9/2017: Họp triển khai công tác tổ chức thi kết thúc học phần (thành phần họp theo lịch tuần).

- Đảm bảo đúng giờ thi và ngày thi theo lịch thi thông báo.

- Huy động đủ cán bộ coi thi, phân công cán bộ coi thi đúng quy định, quy trình và đảm bảo khách quan.

- Sinh viên CQ52.01; 02; 08; 19; 22; 23; 61; 62; 63 học tại PPT và thi kết thúc học phần/môn học tại 53E, Phan Phù Tiên – Ba Đình – Hà Nội.

- Sinh viên hệ ĐH chính quy các khóa khác học tại Khu vực: Mỹ Đình, Liên kết Tuổi Hoa, Đức Thắng thi kết thúc học phần/môn học tập trung tại Khu vực liên kết Tuổi Hoa  và Khu vực Đức Thắng.

- SV hệ ĐH văn bằng 2 và LTĐH tổ chức thi tại địa điểm học (Riêng môn Quản trị NHTM 1 của LC19.15.04 tổ chức thi tại Trường THCS&THPT Việt Úc – Mỹ Đình)

- Hội trường chỉ đạo thi: Khu vực Đức Thắng (HTA3 & Phòng nước cạnh HTA1), Khu vực Liên kết Tuổi Hoa (Phòng nước Tầng 1), Khu vực 53E - Phan Phù Tiên (Phòng nước Tầng 4).

3.3. Về chấm thi: Yêu cầu thể hiện rõ bút tích chấm thi 2 vòng độc lập; ghi điểm thành phần rõ ràng, đầy đủ, có đủ chữ ký của giảng viên chấm thi ở trên cả bài thi và bảng điểm.

3.4. Công tác kiểm tra, thanh tra thi: Ban thanh tra giáo dục, Ban KT&QLCL, Bộ môn tăng cường kiểm tra ở tất cả các khâu: đề thi, coi thi, chấm thi và trả điểm thi.

3.5. Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị có liên quan (Có bảng chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

3.6. Nhiệm vụ của sinh viên

- Xem lịch thi chi tiết trên Website: aof.edu.vn/daotao hoặc hvtc.edu.vn hoặc tại Khoa QLSV/Đơn vị LKĐT liên quan từ ngày 12/09/2017.

- Có mặt tại hội trường thi trước giờ thi để chuẩn bị làm thủ tục dự thi theo lịch thi đã thông báo.

Trong quá  trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, KT&QLCL để giải quyết kịp thời./.

- Sơ đồ giảng đường Đức Thắng [XEM TẠI ĐÂY]

- Sơ đồ giảng đường Tuổi Hoa [XEM TẠI ĐÂY]

- Sơ đồ giảng đường Phan Phù Tiên [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 35888
Các bài đã đăng