Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 31/10/2017 - 8:49

TB: v/v Tổ chức và quản lý thi học phần đợt 2 học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên hệ Liên thông đại học khoá 19 (TS đợt 1&2/2016)
Số: 1059/TB-HVTC ngày 26 tháng 10 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-HVTC ngày 03/05/2017 của Giám đốc Học viện về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018. Học viện thông báo kế hoạch tổ chức thi và quản lý thi kết thúc học phần/môn học đợt 2 học kỳ I năm học 2017- 2018 (gồm cả thi lần đầu và thi lại) đối với sinh viên hệ LTĐH khoá 19 (TS đợt 1/2016) như sau:

1. Nội dung lịch thi học phần/môn học

1.1. Khóa/lớp ôn thi (gồm cả thi lần đầu và thi lại):

+ Tuyển sinh đợt 1/2016, gồm các lớp: LC19.15.01+02; LC19.21.07+08; LC19.32.01+02

+ Tuyển sinh đợt 2/2016, gồm lớp: LC19.15.04 (Môn Hải quan)

1.2. Nội dung lịch thi lần đầu và thi lại (Có lịch thi chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

2. Tổ chức và quản lý thi:

Các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức tốt các khâu công việc sau:

2.1. Về đề thi: Đảm bảo số lượng đề thi, đáp án, thang điểm theo đúng quy định.

2.2. Về tổ chức thi:

- Đảm bảo đúng giờ thi và ngày thi theo lịch thi thông báo.

- Huy động đủ cán bộ coi thi, phân công cán bộ coi thi đúng quy định, quy trình và đảm bảo khách quan.

2.3. Về chấm thi: Yêu cầu thể hiện rõ bút tích chấm thi 2 vòng độc lập; ghi điểm thành phần rõ ràng, đầy đủ, có đủ chữ ký của giảng viên chấm thi ở trên cả bài thi và bảng điểm.

2.4. Công tác kiểm tra, thanh tra thi: Ban thanh tra giáo dục, Ban KT&QLCL, Bộ môn tăng cường kiểm tra ở tất cả các khâu: đề thi, coi thi, chấm thi và trả điểm thi.

3. Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị có liên quan (Phụ lục 1 kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

Trong quá  trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, KT&QLCL để giải quyết kịp thời

4. Nhiệm vụ của sinh viên

- Xem lịch thi chi tiết trên Website: hvtc.edu.vn/daotao hoặc hvtc.edu.vn hoặc tại Khoa QLSV/Đơn vị HTĐT liên quan trước ngày thi ít nhất 1 tuần.

- Có mặt tại HT thi trước giờ thi để chuẩn bị làm thủ tục dự thi theo lịch thông báo.

- Chuẩn bị Thẻ sinh viên hoặc CMND trước khi vào phòng thi.

- Chấp hành kỷ luật phòng thi theo quy chế, quy định hiện hành.

 

Số lần đọc: 1710