Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 29/11/2017 - 10:38

TB: v/v: Điều chỉnh nội dung lịch thi kết thúc học phần đợt 2, học kỳ I năm 2017 - 2018
Số: 121/TB-QLĐT ngày 27 tháng 11 năm 2017

Căn cứ vào Thông báo số 117/TB-QLĐT ngày 21/11/2017 của Ban Quản lý đào tạo về lịch thi kết thúc học phần đợt 2, học kỳ I năm học 2017-2018;

Căn cứ vào đề nghị của Bộ môn liên quan;

Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh nội dung lịch thi kết thúc học phần đợt 2, học kỳ I năm học 2017-2018 như sau:

TT

Học phần

/môn học

Khoá/lớp

Thời gian thi

Lịch đã

lưu hành

Lịch

điều chỉnh

1

Mô hình toán kinh tế

53.51

15h45’

ngày 04/12

Thời gian làm bài: 120’

Thời gian làm bài: 90’

2

Định giá tài sản 1

53.61.1_LT2

15h15’

ngày 12/12

Hội trường thi : 503

Hội trường thi: 406

Ghi chú: Môn Định giá tài sản 1 điều chỉnh hội trường thi do tách thêm hội trường.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Ban QTTB trực mở cửa hội trường nêu trên để phục vụ tổ chức thi theo kế hoạch đã thông báo.

- Bộ môn: Toán và Định giá tài sản triển khai thực hiện thi theo lịch điều chỉnh đã thông báo.

- Khoa: Ngoại ngữ và Kinh tế thông báo cho lớp sinh viên liên quan biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 3239