Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 04/12/2017 - 15:31

TB: v/v kế hoạch khoá luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ52 (CT1)
Số 1203/TB-HVTC ngày 04/12/2017

Căn cứ chương trình đào tạo toàn khoá và kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018, Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch khoá luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ52 (CT1) như sau:

1. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp:

TT

Chuyên ngành

Mã CN

SL

SV

Thời gian

Hội

trường

Ghi

chú

1

Quản lý tài chính công

01

135

19/12/2017

7h30

700

 

2

Thuế

02

131

19/12/2017

13h30

700

 

3

Tài chính bảo hiểm

03

72

19/12/2017

13h30

203

 

4

Hải quan

05

109

19/12/2017

13h30

A1

 

5

Tài chính quốc tế

08

118

20/12/2017

13h30

700

 

6

Tài chính doanh nghiệp

11

625

20/12/2017

7h30

700

 

7

Ngân hàng

15

207

19/12/2017

18h00

700

 

8

Định giá tài sản & KDBĐS

16

69

19/12/2017

13h30

102

 

9

Phân tích chính sách TC

18

64

19/12/2017

13h30

A3

 

10

Đầu tư tài chính

19

74

19/12/2017

13h30

201

 

11

Kế toán doanh nghiệp

21

474

21/12/2017

7h30

700

21.01-12

429

21/12/2017

13h30

700

21.13-24

12

Kiểm toán

22

376

21/12/2017

18h00

700

 

13

Kế toán công

23

127

21/11/2017

7h30

A1

 

14

Quản trị doanh nghiệp

31

113

20/12/2017

13h30

A1

 

15

Marketing

32

83

21/12/2017

7h30

301

 

16

Tin học tài chính kế toán

41

93

21/12/2017

7h30

203

 

17

Tiếng Anh TCKT

51

152

20/12/2017

18h00

700

 

18

Kinh tế nguồn lực tài chính

61

62

21/12/2017

7h30

102

 

19

Kinh tế đầu tư tài chính

62

60

21/12/2017

7h30

305A

 

20

Kinh tế luật

63

54

21/12/2017

7h30

205A

 

2. Báo cáo thực tế tại Học viện Tài chính: Từ 06/01 đến 18/01/2018.

Các Bộ môn chuyên ngành lập kế hoạch báo cáo thực tế, mời báo cáo viên và thống nhất ngày báo cáo thực tế với Ban QLĐT trước ngày 21/12/2017 để bố trí hội trường.

3. Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp:

Ban KT&QLCL thông báo trên Website của HVTC qua Khoa QLSV chuyên ngành từ ngày 18/01/2018.

4. Thời gian thực tập tốt nghiệp: Từ ngày 05/2 - 19/5/2018.  

4.1. Báo cáo thực tập lần 1: Ngày 11/3 & 18/3/2018 (CN): Sáng từ 7h30’; Chiều từ 13h30’

Hội trường báo cáo thực tập lần 1 như sau:

* Ngày 11/3/2018 (Chủ nhật)                                                                      

TT

C.ngành

Hội trường

 

TT

C.ngành

Hội trường

1

52.01

101,102,104

 

6

52.15

407,408

2

52.02

502,503,507

 

7

52.16

A10

3

52.05

201,203,205A

 

8

52.19

A11

4

52.08

301,303,304

 

9

52.31

405

5

52.11

A1,A2,A4,A5,A6,A7,A8,A9,306

 

10

52.32

501

401,402,403,404

 

11

52.63

A3

* Ngày 18/3/2018 (Chủ nhật)

1

52.03

305A, 305B

 

5

52.23

405,406

2

52.18

408

 

6

52.41

508

3

52.21

A1,A2,A3,A4,A5,A6,101,104

 

7

52.51

102,205A,205B

201,203,301,303,304,306,401,402

 

8

52.61

403

4

52.22

501,502,503,507

 

9

52.62

404

4.2. Báo cáo thực tập lần 2: BM chủ động thông báo thời gian, địa điểm trực tiếp cho SV.

5. Thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Ghi chú

1

SV nộp luận văn TN, đồ án TN (LVTN, ĐATN)

(Sáng từ 8h00; Chiều từ 13h00)

21/5/18

Tại Khoa QLSV c/ngành liên quan

 

2

Kiểm tra vấn đáp LVTN, ĐATN (BM chủ động thông báo lịch kiểm tra cho SV liên quan).

Trường hợp cần sử dụng HT, BM liên hệ với Ban QLĐT/QTTB để bố trí phù hợp

10/6 – 13/6/18

 

3

BM nộp điểm LVTN, ĐATN về Ban KT&QLCL

14/6/18

 

4

Họp hội đồng xét tốt nghiệp

26/6/18

 

5

Ban KT&QLCL bàn giao dữ liệu và QĐ công nhận tốt nghiệp về Ban QLĐT để tổ chức rà soát & in bằng TN

29/6/18 (Sáng)

 

6

Bế giảng khóa học (Học viện tổ chức từ 8h30 sáng 15/8), các Khoa chuyên ngành tổ chức từ chiều 15/8 – 26/8/2018)

Từ  15/8 – 26/8/2018

HT 700 Đức Thắng

Ghi chú: - Các Khoa QLSV chuyên ngành đăng ký lịch bế giảng riêng theo Khoa với Ban QLĐT trước ngày 30/6/2018. Kế hoạch bế giảng theo Khoa thông báo trước ngày bế giảng cấp Học viện ít nhất 1 tuần.

              - Sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 các khóa còn quyền khóa luận tốt nghiệp đăng ký cùng hệ ĐH chính quy khóa 52-CT1.

6. Tổ chức thực hiện

- Các Ban, Khoa, BM liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt lịch khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch thông báo và đảm bảo đúng quy định hiện hành về học phần thực tập tốt nghiệp.

 - Lịch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ52 (CT1) xem trên Website: hvtc.edu.vn  hoặc aof.edu.vn/daotao và tại các Khoa QLSV chuyên ngành liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban KT &QLCL, Ban QTTB để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 5737