Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 01/02/2018 - 10:46

TB: v/v Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần/môn học Kinh tế vi mô đối với sinh viên hệ Đại học văn bằng hai khóa 17 (tuyển sinh đợt 2) và lớp học lại đợt 1 học kỳ II năm học 2017 - 2018
Số: 102/TB-HVTC ngày 31 tháng 01 năm 2018

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-HVTC ngày 03/05/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v giao kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018;

Căn cứ Thông báo số 101/TB-HVTC ngày 30/01/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v điều chỉnh kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán 2018 đối với sinh viên hệ đại học chính quy, đại học văn bằng hai, liên thông đại học;

Giám đốc Học viện Tài chính thông báo điều chỉnh lịch thi của sinh viên hệ Đại học văn bằng hai khóa 17 (tuyển sinh đợt 2) và lớp học lại đợt 1 học kỳ II năm học 2017 - 2018. Lịch điều chỉnh cụ thể như sau:

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Ban Quản trị thiết bị chủ động mở cửa hội trường học theo lịch thông báo.

- Khoa QLSV thông báo cho sinh viên, Bộ môn Kinh tế học thông báo cho giảng viên giảng dạy biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc các đơn vị/cá nhân phối hợp với các Ban liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 476