Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 12/09/2017 - 8:14

TB: v/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) các học phần/môn học đối với CQ54 - chương trình chất lượng cao học kỳ I năm học 2017 - 2018
Số: 867/TB-HVTC ngày 08 tháng 09 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-HVTC ngày 03/5/2017 về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 đối với các hệ đào tạo;

Căn cứ Tờ trình số 33/TTr-QLĐT ngày 03/04/2017 của Ban Quản lý đào tạo về việc quy định điều kiện học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) đối với sinh viên chương trình chất lượng cao.

Căn cứ vào danh sách tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) thực tế của sinh viên CQ54.11&21 – chương trình chất lượng cao.

Học viện Tài chính thông báo kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm cả học cải thiện điểm, học bù) các học phần/môn học đối với CQ54 – chương trình chất lượng cao học kỳ I năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ I năm học 2017 - 2018

TT

Tên môn học, học phần

Giờ LT
(gồm cả HTMH)

Số
TC

SL

SV

ĐK

Lịch học

Giai đoạn

(Đợt)

Bộ môn

1

Toán cao cấp 2

33

2

16

09/10--23/10/17 (Học tối T2-T6)

GĐ1.HK1

Đợt 2

Toán

2

Kinh tế vi mô

48

3

50

30/10--15/11/17 (Học tối T2-T6 và cả ngày CN 12/11); Nghỉ CN 05/11

GĐ2.HK1

Đợt 2

Kinh tế học

3

Pháp luật đại cương

33

2

13

21/11--02/12/17 (Học tối T2-T7)

GĐ3.HK1

Đợt 2

Luật kinh tế tài chính

4

Tin học đại cương

48

3

65

Sáng 22/12--31/12/17: 5t/b

GĐ4.HK1

Đợt 3

Tin học cơ sở

5

Những NLCB
của CNMLN.2

48

3

17

Chiều 22/12--31/12/17: 5t/b

GĐ4.HK1

Đợt 3

Những NLCB của CNMLN

Ghi chú: Sinh viên CQ54 - chương trình chất lượng cao xem lịch học, lịch thi, hội trường học và thi chính thức trên Website: aof.edu.vn/daotao từ ngày 05/10/2017.

2. Thời gian đăng ký và nộp tiền học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù):

2.1. Thời gian đăng ký học lớp riêng đối với các học phần/môn học nêu trên do Ban Quản lý đào tạo (QLĐT) thực hiện vào ngày 14&15/9/2017 trên cơ sở nguyện vọng của sinh viên. Riêng một số học phần/môn học khác có số lượng sinh viên đăng ký học ít (1-3 SV), Học viện sẽ bố trí cho SV học ghép hợp đồng cùng CQ55 – chương trình chất lượng cao và học chéo buổi với lịch học chính khóa (SV chủ động in và kê thông tin theo Mẫu 1 để làm thủ tục nộp tiền; kê khai thông tin theo Mẫu 2 để Ban QLĐT tổng hợp, kiểm tra và viết hợp đồng học tập- [XEM MẪU 1, XEM MẪU 2].

2.2. Thời gian sinh viên nộp tiền học từ ngày 20/9 đến 22/9/2017 tại P215 - Ban Tài chính kế toán (Buổi sáng từ 8h30-10h30; Buổi chiều từ 14h00-16h00).

3. Điều kiện đăng ký học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù):

- Học lại: SV hệ ĐH chính quy lớp chất lượng cao còn nợ học phần/môn học trong chương trình đào tạo toàn khóa.

- Học cải thiện điểm: Sinh viên hệ ĐH chính quy lớp chất lượng cao có điểm từ 4,0 - 6,9 (theo thang điểm 10) được quyền đăng ký học cải thiện điểm.

- Học bù: Áp dụng đối với những SV chưa đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần đầu các học phần/môn học đã bố trí lịch học theo kế hoạch đào tạo.

4. Địa chỉ email phục vụ đăng ký học đối với sinh viên học chương trình chất lượng cao các khóa: dangkyhocCLC@hvtc.edu.vn

5. Tổ chức mở lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù).

- Căn cứ vào danh sách đăng ký học thực tế của sinh viên, Ban Quản lý đào tạo tiến hành lập kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) các học phần/môn học đối với CQ54- chương trình chất lượng cao.

- Kinh phí giảng dạy do sinh viên đóng góp để ít nhất đủ trang trải thù lao cho giảng viên giảng dạy học phần/môn học.

- Kinh phí hội trường, phục vụ ngoài giờ đối với lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) được Học viện hỗ trợ.

- Sinh viên đăng ký học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) phải chấp hành đúng các Quy định đào tạo hiện hành của Học viện Tài chính. Các vướng mắc trong quá trình đăng ký học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù), sinh viên kê thông tin theo Mẫu 3 - [XEM MẪU 3] và gửi vào địa chỉ email tại Mục 4 để được hướng dẫn và giải quyết kịp thời.

6. Sinh viên có nhu cầu học lại lớp ghép: Xem Kế hoạch đào tạo CQ55 – chương trình chất lượng cao [XEM TẠI ĐÂY]; Thời khóa biểu CQ55- chương trình chất lượng cao [XEM TẠI ĐÂY] để lựa chọn lịch học và kê thông tin vào Mẫu 2, sau đó gửi về địa chỉ email tại Mục 4 để Ban QLĐT viết hợp đồng.

7. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan [Xem PHỤ LỤC 1].

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 1480
Các bài đã đăng