Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 12/01/2018 - 16:22

TB: v/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) đối với sinh viên chương trình chất lượng cao học kỳ II năm học 2017 - 2018
Số: 1045/TB-HVTC ngày 20 tháng 10 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-HVTC ngày 03/5/2017 về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 đối với các hệ đào tạo;

Căn cứ Tờ trình số 33/TTr-QLĐT ngày 03/04/2017 của Ban Quản lý đào tạo về việc quy định điều kiện học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) đối với sinh viên chương trình chất lượng cao,

Học viện Tài chính thông báo kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm cả học cải thiện điểm, học bù) đối với sinh viên chương trình chất lượng cao học kỳ II năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) các học phần/môn học học kỳ II năm học 2017-2018 (Xem Phụ lục 1).

2. Lịch đăng ký tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện, học bù) học kỳ II năm học 2017-2018

TT

Khóa

Đợt 1 HK2(2017-2018)

Đợt 2 HK2(2017-2018)

Vào học từ: 02/01/18

Vào học từ: 02/04/18

Đăng ký

Nộp tiền tại Ban TCKT

Đăng ký

Nộp tiền tại Ban TCKT

1

CQ54-CLC

01/11-09/11/17

21&22/11/17

15/01-28/01/18

05&06/02/18

2

CQ55-CLC

07&08/02/18

- Lịch nộp tiền học tại Ban TCKT (P215), Sáng từ 8h30-11h00; Chiều từ 13h30-16h00.

- Sinh viên xem: Lịch học, lịch thi, hội trường học và thi, danh sách sinh viên học chính thức trên Website: hvtc.edu.vn hoặc hvtc.edu.vn/daotao trước mỗi đợt vào học ít nhất 3 ngày.

3. Điều kiện đăng ký học lại (gồm học cải thiện điểm và học bù)

            - Học lại: SV hệ ĐH chính quy lớp chất lượng cao còn nợ học phần/môn học trong chương trình đào tạo toàn khóa.

            - Học cải thiện điểm: Áp dụng đối với sinh viên có điểm từ 4,0 đến 6,9 (theo thang điểm 10) hoặc từ điểm D đến C+ (theo thang điểm chữ).

            - Học bù: Áp dụng đối với những sinh viên chưa đăng ký học các học phần/môn học đã bố trí kế hoạch học tập ở các học kỳ trước.

4.  Nguyên tắc bố trí và tổ chức mở lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù)

- Căn cứ vào kết quả đã đăng ký học thực tế các học phần/môn học của sinh viên chương trình chất lượng cao để mở lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) phù hợp. Nếu số lượng sinh viên đăng ký học lớp riêng ít, Học viện xem xét chuyển sang học lớp ghép phù hợp (học hợp đồng chéo buổi với các lớp chính khóa) và không trùng lịch học khác.

- Kinh phí giảng dạy lớp riêng do sinh viên đóng góp để ít nhất đủ trang trải thù lao cho giảng viên giảng dạy học phần/môn học. Kinh phí hội trường, phục vụ ngoài giờ đối với lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) được Học viện hỗ trợ.

- Sinh viên đăng ký học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) phải chấp hành đúng các Quy định đào tạo hiện hành của Học viện Tài chính.

- Kết thúc lịch đăng ký và nộp tiền học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) lớp riêng của mỗi đợt trong kỳ theo kế hoạch tập hợp nhu cầu đã thông báo, Ban Quản lý đào tạo căn cứ vào số lượng sinh viên nộp tiền thực tế tại Ban Tài chính kế toán để xác định việc mở lớp học lại chính thức và thông báo kịp thời cho sinh viên trên Website: hvtc.edu.vn hoặc hvtc.edu.vn/daotao.

5. Nhiệm vụ của sinh viên chương trình CLC (xem Phụ lục 2)

6. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan (xem Phụ lục 3)

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

            Đường dây nóng: 0961481086 hoặc 0967684086.

Số lần đọc: 975
Các bài đã đăng