Tiếng Việt | English
Thứ năm, 05/01/2017 - 15:2

TB v/v điều chỉnh lịch giảng dạy và học tập tại hội trường A1 chiều ngày 10/01/17 (thứ 3)
Số: 290/TB-QLĐT ngày 05 tháng 01 năm 2017

Kính gửi:  - Các Khoa, Bộ môn và các đơn vị có liên quan

                                              - Các lớp sinh viên liên quan 

Căn cứ đề nghị của Văn phòng Đảng uỷ Học viện Tài chính về việc mượn hội trường A1 để tổ chức tổng kết chi bộ năm 2016, Ban Quản lý đào tạo thông báo về việc điều chỉnh lịch giảng dạy và học tập tại hội trường A1 chiều ngày 10/01/17 (thứ 3) như sau:

 

Ngày học

 Thứ (tiết)

Lớp SV

Học phần/

Môn học

HT đã bố trí

HT Điều chuyển sang

10/01/17

T3(7-9)

54.21.10_LT

Lịch sử HTKT

A1

B1

T3(10-12)

54.21.10_LT1

Tiếng Anh cơ bản 1

A1

40

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Ban Quản trị thiết bị phối hợp với các đơn vị liên quan để trực mở cửa hội trường theo lịch đã thông báo.

- Các Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên của Bộ môn, các Khoa QLSV liên quan thông báo cho các lớp sinh viên biết để thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 2362