Tiếng Việt | English
Thứ hai, 27/02/2017 - 16:24

TB: v/v điều chỉnh lịch phổ biến Đề án tuyển sinh ĐH chính quy năm 2017 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy
Số: 11/TB-QLĐT ngày 27 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: - Các Khoa và các Ban liên quan

           - Các lớp sinh viên liên quan

Căn cứ vào Thông báo số 123/TB-HVTC ngày 20/02/2017 của Giám đốc Học viện v/v tổ chức phổ biến Đề án tuyển sinh ĐH chính quy năm 2017 cho sinh viên các khoá 52, 53, 54;

Căn cứ vào ý kiến đề nghị của một số đơn vị và cá nhân liên quan;

Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh lịch phổ biến Đề án tuyển sinh ĐH chính quy năm 2017 đối với sinh viên như sau:

TT

Khóa/Chuyên ngành

Sĩ số SV

Lịch cũ

Lịch điều chỉnh mới

Ngày

Giờ

HT

Ngày

Giờ

HT

1

52.02

54.02.05

513

28/02/17

18h00’

700

02/3/17

18h00’

700

2

53.02, 05, 31, 32

54.11CLC, 21CLC

605

01/3/17

18h00’

700

06/3/17

18h00’

700

Ghi chú: Các thông tin khác của các lớp đã lưu hành nêu trên không thay đổi                 

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Các đơn vị liên quan phối hợp với các Khoa điều chỉnh lại lịch mới thông báo.

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.

Số lần đọc: 1980