Tiếng Việt | English
Thứ ba, 14/03/2017 - 8:43

TB: v/v nghỉ học đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Số: 17/TB-QLĐT ngày 14 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: - Các Khoa, Bộ môn và các đơn vị có liên quan

                                              - Các lớp sinh viên liên quan

Căn cứ đề nghị của Ban Tổ chức cán bộ về việc xét tuyển viên chức ngày 18/3 (Thứ 7) tại Đức Thắng - Học viện Tài chính, Ban Quản lý đào tạo thông báo:               

1. Các lớp sinh viên đã bố trí học theo kế hoạch tại các hội trường từ A1 đến A3, từ tầng 1 đến tầng 5 thuộc khu A (Đức Thắng), được nghỉ học ngày 18/03/2017 (Thứ 7).

Riêng các lớp đang học tại các hội trường khác: Từ A4 đến A11, B1 đến B8 (Đức Thắng), khu giảng đường liên kết (Trường Tuổi Hoa, Trường Việt Úc-Mỹ Đình) vẫn học theo kế hoạch đã thông báo.

Các Bộ môn có lịch giảng học phần/môn học liên quan chủ động bố trí giảng bù (trường hợp cần sử dụng hội trường học liên hệ với đ/c Thảo- Phòng 307 - Ban Quản lý đào tạo).

2. Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Ban Quản trị thiết bị chủ động mở cửa hội trường học để giảng viên các Bộ môn liên quan giảng bù.

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên và Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đến lịch giảng và hội trường học, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản trị thiết bị để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 1945