Tiếng Việt | English
Thứ hai, 03/04/2017 - 8:34

TB: V/v kết quả rút bớt học phần/môn học đợt 2 HKII năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập HKI năm học 2016 - 2017
Số: 28/TB-QLĐT ngày 31 tháng 03 năm 2017

Căn cứ Thông báo số 1081/TB-HVTC ngày 25/10/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy, Liên thông Đại học và Đại học Văn bằng 2;

Căn cứ Thông báo số 262/TB-QLĐT ngày 17/11/2016 của Ban Quản lý đào tạo về việc điều chỉnh lịch đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy; 

Căn cứ Thông báo số 245/TB-HVTC ngày 22/03/2017 của Giám đốc Học viện về việc cảnh báo kết quả học tập và xét thôi học học kỳ I năm học 2016 – 2017;

Căn cứ Thông báo số 23/TB-QLĐT ngày 23/03/2017 của Ban Quản lý đào tạo về việc rút bớt học phần/môn học đợt 2 Học kỳ II năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập;

Căn cứ vào kết quả rút bớt học phần/môn học của sinh viên, Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả rút bớt học phần/môn học đợt 2 Học kỳ II năm học 2016 - 2017 như sau:

1. Danh sách sinh viên rút bớt học phần/môn học (có danh sách kèm theo). [XEM TẠI ĐÂY]

2. Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Ban Tài chính Kế toán hoàn trả lại tiền học phí các học phần/ môn học xin rút bớt của sinh viên trước ngày 26/04/2017.

- Các Bộ môn liên quan đến phòng 307 Ban QLĐT để nhận lại danh sách lớp tín chỉ học phần/môn học đã điều chỉnh.

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên thuộc Khoa biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 2685