Tiếng Việt | English
Thứ năm, 08/06/2017 - 18:2

Thông báo v/v kết quả đăng ký tín chỉ lần I học kì I năm học 2017 - 2018
Số: 52/TB-QLĐT ngày 08 tháng 06 năm 2017

Kính gửi:   - Các Khoa QLSV có liên quan

           - Các lớp Sinh viên Đại học chính quy

             Liên thông đại học; Đại học văn bằng 2

 

Căn cứ Thông báo số 411/TB-HVTC ngày 08/05/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc tổ chức tập huấn, đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2017 – 2018 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy, Liên thông Đại học và Đại học Văn bằng 2 chính quy;

Ban Quản lý đào tạo đã tổ chức triển khai cho sinh viên hệ Đại học chính quy CQ52, CQ53 và CQ54; hệ Liên thông Đại học và hệ Đại học Văn bằng 2 đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2017 – 2018;

Thời gian đăng ký học đã được bố trí từ ngày 23/05 - 07/06/2017.

Theo thống kê cho thấy, tính đến ngày 08/06/2017 hầu hết sinh viên các khóa đã đăng ký tín chỉ thành công:

Kết quả thống kê:

Khối

Tổng số SV

Số SV đã đăng ký

Số SV chưa đăng ký

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

CQ52

3633

3537

97.4%

96

2.6%

CQ53

4029

3928

97.5%

101

2.5%

CQ54

4178

4075

97.5%

103

2.5%

Tổng cộng:

11840

11540

97.5%

300

2.5%

 

Tuy nhiên, vẫn còn một số sinh viên vẫn chưa hoàn thành việc đăng ký lịch học của mình (có danh sách SV kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]. Để đẩy nhanh tiến độ đăng ký, Học viện thông báo lịch đăng ký tín chỉ lần 2 và lần 3 cho sinh viên các khóa như sau:

Lần 2: Ngày 09/06/2017;

Lần 3: Ngày 13/06/2017.

Ban QLĐT đề nghị các Khoa QLSV thông báo kịp thời cho các cố vấn học tập và sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 1767