Tiếng Việt | English
Thứ tư, 05/07/2017 - 16:42

TB: v/v kết quả đăng ký tín chỉ lần 3 HKI năm học 2017 - 2018 (lần cuối cùng) đối với sinh viên hệ đại học chính quy khóa 52, 53, 54
Số: 58/CV-QLĐT ngày 30 tháng 06 năm 2017

Kính gửi :     - Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng;

                                 - Ban Công tác chính trị và sinh viên;

                                             - Các Khoa QLSV; Cố vấn học tập liên quan;

                                                    - Các lớp sinh viên hệ ĐHCQ; LTĐH và ĐHVB2

 

Căn cứ Thông báo số 411/TB-HVTC ngày 08/05/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc tổ chức tập huấn, đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2017 – 2018 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy, Liên thông Đại học và Đại học Văn bằng 2 chính quy;

Căn cứ Thông báo số: 52/TB-QLĐT ngày 08/06/2017 của Ban Quản lý đào tạo về việc kết quả đăng ký học theo HTTC lần 1 và thời gian đăng ký bổ sung lần 2;

Căn cứ Thông báo số: 53/TB-QLĐT ngày 12/06/2017 của Ban Quản lý đào tạo về việc kết quả đăng ký học theo HTTC lần 2 và thời gian đăng ký bổ sung lần 3;

Ban QLĐT thống kê sau khi kết thúc 3 lần đăng ký, hiện tại vẫn còn 56 sinh viên chưa đăng ký tín chỉ (có danh sách kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]. Sinh viên không đăng ký học theo thông báo phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình.

Ban QLĐT kính đề nghị:

- Ban KT&QLCL kiểm tra số sinh viên bảo lưu;

- Ban CTCT&SV kiểm tra số sinh viên bị thôi học hoặc nghỉ quá thời gian quy định chờ quyết định buộc thôi học;

- Các Khoa QLSV, cố vấn học tập tư vấn và thông báo kịp thời cho sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

 

Số lần đọc: 3758