Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 23/10/2017 - 16:25

TB: v/v nghỉ học hội trường A1 khu vực Đức Thắng chiều thứ 4 ngày 25/10/2017 và học bù vào tuần dự trữ chiều ngày 29/11/2017
Số: 108/TB-QLĐT ngày 23 tháng 10 năm 2017

            Kính gửi: - Ban điều hành Chất lượng cao

                            - Khoa Quản lý TCC

                            -  Bộ môn Kinh tế học và Bộ môn Thống kê & PTDB

                            - Lớp sinh viên 54.01.1LT

                                                              - Các đơn vị có liên quan

Căn cứ Hội thảo giữa AOF - OBU - ACCA, Ban Quản lý đào tạo thông báo:               

1. Lớp sinh viên 54.01.01LT đã bố trí học theo kế hoạch tại hội trường A1 khu vực Đức Thắng được nghỉ học chiều thứ 4 ngày 25/10/2017 và học bù vào tuần dự trữ chiều ngày 29/11/2017.

Riêng các lớp đang học tại các khu giảng đường Đức Thắng, khu giảng đường liên kết (Trường Tuổi Hoa, Trường Việt Úc - Mỹ Đình) vẫn học theo kế hoạch đã thông báo.

Các Bộ môn có lịch giảng học phần/môn học liên quan chủ động bố trí giảng bù vào tuần dữ trữ đã thông báo.

2. Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Ban Quản trị thiết bị chủ động mở cửa hội trường học để giảng viên các Bộ môn liên quan giảng bù.

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên và Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đến lịch giảng và hội trường học, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản trị thiết bị để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 332
Các bài đã đăng