Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 16/01/2018 - 16:43

TB: về việc điều chuyển HT A1 Sáng 23/01/2018 (Thứ 3)
Số: 10/TB-QLĐT ngày 16 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: - Ban Quản lý Khoa học;

                                       - Các Khoa, Bộ môn;

                                                                          - Các đơn vị có liên quan

Căn cứ công văn Hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học và gặp mặt cộng tác viên nội san năm 2017 của Học viện Tài chính, Ban Quản lý đào tạo thông báo về việc điều chuyển HT A1 Sáng 23/01/2018 (Thứ 3) như sau:

TT

Thời gian

Buổi

Khóa/Lớp

Môn học

HT điều chuyển

1

23/01/2018

(Thứ 3)

Sáng

54.02.1-LT

Quản lý tài chính công (1-2)

Kinh tế lượng (3-5)

B7

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Ban Quản trị thiết bị chủ động mở cửa hội trường học theo lịch thông báo.

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên và Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đến lịch giảng và hội trường học, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản trị thiết bị để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 1046