Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 22/01/2018 - 8:54

TB: v/v Tổ chức kiểm tra, đánh giá và xếp loại thể lực sinh viên CQ53&CQ54 năm học 2017 - 2018
Số: 64/TB-HVTC ngày 19 tháng 01 năm 2018

Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên trong các trường học;

Căn cứ Quyết định số 248/2009/QĐ-HVTC ngày 01/04/2009 của Giám đốc HVTC về Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên HVTC;

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2017-2018 của Học viện Tài chính;

Căn cứ đề nghị của Bộ môn GDTC về tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực cho sinh viên CQ53, CQ54 HVTC năm học 2017 - 2018;

Giám đốc Học viện thông báo lịch kiểm tra, đánh giá và xếp loại thể lực sinh viên CQ53, CQ54 hệ ĐHCQ năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Nội dung kiểm tra, đánh giá và xếp loại

- Nội dung kiểm tra: Nằm gập bụng; Bật xa tại chỗ; Chạy 30m xuất phát cao; Chạy con thoi 4x10m.

- Việc đánh giá, xếp loại: Phải đảm bảo đúng nội dung quy định, quy trình.

2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá và xếp loại

Theo Quy định của Bộ GD&ĐT, mỗi buổi kiểm tra 1 - 2 nội dung hoặc theo tiết học trong thời gian dự phòng. Sau đó tiến hành đánh giá, tổng hợp, báo cáo và thông báo kết quả cho sinh viên. Lịch tổ chức kiểm tra, đánh giá và xếp loại thể lực sinh viên CQ53, CQ54 từ ngày 05/02 - 26/05/2018 (trừ thời gian nghỉ Tết NĐ) như sau:

- Thời gian tổ chức thực hiện: Sáng từ 7h30’ và Chiều từ 13h30’

- Các lớp sinh viên CQ53, CQ54 học GDTC đợt 1 học cả kỳ (từ 02/01/2018) học kỳ II năm học 2017 - 2018: Tổ chức kiểm tra từ ngày 05/02 - 10/03/2018 (trừ thời gian nghỉ Tết NĐ từ 11/02 - 04/03/2018) .

- Các lớp sinh viên CQ53, CQ54 học GDTC đợt 2 (từ 02/04/2018) học kỳ II năm học 2017 - 2018: Tổ chức kiểm tra từ ngày 14/05 - 26/05/2018.

Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, lịch học của sinh viên, Bộ môn GDTC lập kế hoạch và thông báo trực tiếp lịch kiểm tra cho từng khóa/lớp sinh viên. Đồng thời, Bộ môn chủ động tổ chức tập huấn cho các giảng viên về nội dung kiểm tra, chỉ tiêu kiểm tra, đánh giá và xếp loại theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Học viện Tài chính.

3. Về trang thiết bị và dụng cụ kiểm tra

Trang thiết bị và dụng cụ phục vụ kiểm tra, đánh giá và xếp loại thể lực của sinh viên do Bộ môn Giáo dục thể chất chuẩn bị.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

 

Số lần đọc: 692