Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 24/01/2018 - 9:13

TB: v/v Đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh, thực tập cuối khóa, học lại
Số: 77/TB-HVTC ngày 23 tháng 01 năm 2018

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện về quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 730/QĐ-HVTC ngày 12/8/2015 về công tác quản lý người nước ngoài học tập tại Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1273/QĐ-HVTC ngày 27/12/2012 của Giám đốc Học viện về quy định học phần thực tập tốt nghiệp của sinh viên hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ vào đề nghị của Bộ môn chuyên ngành và tờ trình số 14 ngày 22/ 01/2018 của Trưởng ban QLĐT, Học viện Tài chính thông báo:

1. Về viết luận văn (đồ án) bằng tiếng Anh:

- Sinh viên các ngành đào tạo (trừ ngành Ngôn ngữ Anh) có nhu cầu viết luận văn (đồ án) tốt nghiệp bằng tiếng Anh phải đăng ký và được phê duyệt của Bộ môn chuyên ngành.

- Bộ môn chuyên ngành gửi báo cáo và danh sách sinh viên viết luận văn (đồ án) tốt nghiệp bằng tiếng Anh về Ban Quản lý đào tạo để tổng hợp báo cáo Ban giám đốc Học viện.

- Sau khi có điểm khóa luận tốt nghiệp, tùy theo kết quả đạt được bộ môn chuyên ngành lập danh sách giảng viên và sinh viên đề nghị Ban CTCT&SV trình Giám đốc khen thưởng.

2. Về thực tập tốt nghiệp:

- Đối với sinh viên Lào thực tập tốt nghiệp:

+ Bộ môn chuyên ngành chủ động phối hợp với Khoa QLSV liên quan, Ban CTCT&SV để liên hệ địa điểm thực tập cho SV, hướng dẫn thủ tục thực tập và sắp xếp thời gian phù hợp để đưa Lưu học sinh Lào đi thực tập tại cơ sở.

+ Các Bộ môn chuyên ngành chuẩn bị nội dung, đề cương và yêu cầu của học phần thực tập tốt nghiệp dành cho Lưu học sinh Lào gửi về Ban QLĐT để quản lý (trước ngày đi thực tập tốt nghiệp ít nhất 01 tuần).

- Đối với sinh viên các hệ đào tạo:

+ Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có nhiều cơ hội việc làm, các Bộ môn chuyên ngành chủ động chuẩn bị đề cương, định hướng đề tài luận văn (đồ án) tốt nghiệp ở nhiều lĩnh vực và địa điểm khác nhau để sinh viên lựa chọn.

(VD: Sinh viên ngành kế toán có thể thực tập tại Ngân hàng nhưng thực tập tại vị trí  cán bộ tín dụng và đề tài viết phải liên quan đến hoạt động phân tích BCTC của doanh nghiệp đang thẩm định hồ sơ tín dụng…)

3. Học lại

-  Sinh viên các hệ đào tạo đang trong thời gian thực tập tốt nghiệp được phép học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù). Sau thời gian báo cáo thực tập lần 1 Ban QLĐT sẽ thông báo mở lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 2949