Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 31/01/2018 - 9:7

TB: v/v Điều chỉnh kế hoạch nghỉ Tết Nguyên Đán 2018 đối với sinh viên
Số: 101/TB-HVTC ngày 30 tháng 01 năm 2018

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-HVTC ngày 03/05/2017 của Giám đốc Học viện v/v giao kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 đối với các hệ Đại học chính quy, Đại học văn bằng 2 và Liên thông đại học;

Căn cứ Thông báo số 1268/QĐ-HVTC ngày 20/12/2017 của Giám đốc Học viện v/v Tổ chức học và thi kết thúc học phần đợt 1 học kỳ II năm học 2017-2018 đối với các lớp học lại (gồm học CTĐ, học bù) – chương trình đại trà;

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh viên các hệ Đại học chính quy, Đại học văn bằng 2 và Liên thông đại học được nghỉ Tết nguyên đán sớm hơn. Giám đốc Học viện Tài chính thông báo:

1. Điều chỉnh kế hoạch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2018 đối với sinh viên.

Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2018 đối với sinh viên đang học các hệ Đại học chính quy, Đại học văn bằng 2 và Liên thông đại học được điều chỉnh bắt đầu từ ngày 08/02 –28/02/2018 (tức 23/12/2017 – 13/01/2018 âm lịch).

Trong đó:

- Các học phần/môn học của hệ Đại học chính quy tiếp tục học từ ngày 01/3/2018.

- Các học phần/môn học của hệ Đại học văn bằng 2, Liên thông đại học kết thúc từ ngày 08/02/2018 trở đi theo kế hoạch đào tạo đã thông báo được bố trí học tiếp từ ngày 01/3/2018.

2. Căn cứ vào lịch điều chỉnh nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2018 nêu trên, các Khoa QLSV/Đơn vị liên kết đào tạo liên quan thông báo kịp thời cho sinh viên biết để thực hiện. Các ban chức năng trong Học viện sắp xếp và bố trí điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tế phát sinh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, Giám đốc Học viện sẽ điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn./.

 

Số lần đọc: 998