Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 31/01/2018 - 13:58

TB: v/v điều chuyển Hội trường A1 học Sáng 06/02/2018 (Thứ 3) và Sáng 07/02/2018 (Thứ 4)
Số: 18/TB-QLĐT ngày 30 tháng 01 năm 2018

Kính gửi:  - Các Ban, Khoa QLSV liên quan

                                                                  - Các Bộ môn: Quản lý TCC, Toán, Kinh tế lượng

Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-TCCB ngày 08/01/2018 của Ban Tổ chức cán bộ v/v tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán 2018;

Căn cứ vào Thông báo số 81/TB-HVTC ngày 25/01/2018 của Giám đốc Học viện v/v kế hoạch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ LTĐH khóa 19 (đợt 1/2016) và ĐH VB2 khóa 15 (đợt 1/2015) tại Học viện Tài chính;

Ban Quản lý đào tạo thông báo v/v điều chuyển HTA1 học Sáng 06/02/2018 (Thứ 3) và Sáng 07/02/2018 (Thứ 4) để Học viện tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí và tổ chức bế giảng theo kế hoạch. Lịch cụ thể như sau:

TT

Thời gian học

Khóa/Lớp

tín chỉ

Học phần/môn học

HT điều chuyển

1

S.06/02/2018

(Thứ 3)

54.02.1-LT

Quản lý tài chính công (1-2)

Kinh tế lượng (3-5)

B7

2

S.07/02/2018

(Thứ 4)

54.02.1-LT

Mô hình toán kinh tế (1-2)

Quản lý tài chính công (3-5)

Nghỉ học do không có HT

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

1. Ban Quản trị thiết bị chủ động mở cửa hội trường học theo lịch thông báo.

2. Các Bộ môn có lịch giảng học phần/môn học được nghỉ chủ động bố trí giảng bù. Việc bố trí lịch giảng bù và nhu cầu sử dụng hội trường học bù, giảng viên giảng dạy liên hệ trực tiếp đ/c Yến (P.110- Ban QLĐT) để được bố trí phù hợp.

3. Khoa Thuế - Hải quan thông báo cho sinh viên và các Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên giảng dạy biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị/cá nhân liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 397