Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 23/10/2019 - 15:4

TB: v/v nghỉ học học phần giáo dục thể chất thứ 7 (ngày 26/10/2019) đối với sinh viên hệ Đại học chính quy
Số: 150/TB-QLĐT ngày 23 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: -  Bộ môn Giáo dục thể chất

                                                           - Các Khoa, lớp sinh viên, đơn vị liên quan

Căn cứ vào tờ trình Số 44/07-Ttr/ĐTN v/v tổ chức ngày hội tuyển dụng năm 2019;

Ban Quản lý đào tạo thông báo:               

1. Các lớp sinh viên đã bố trí học Giáo dục thể chất theo kế hoạch tại sân bãi tại Lê Văn Hiến - Đức Thắng - Học viện Tài chính được nghỉ học Thứ 7 ngày 26/10/2019.

Bộ môn Giáo dục thể chất có lịch giảng các học phần/môn học chủ động bố trí giảng bù vào ngày nghỉ cố định hoặc lịch phù hợp.

2. Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên và Bộ môn Giáo dục thể chất thông báo cho giảng viên biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đến lịch giảng các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 817

Danh sách liên kết