Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 28/07/2017 - 16:13

TB: Về lịch học và thi đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình học kỳ I năm học 2017 - 2018
Số: 662/TB-HVTC ngày 27 tháng 07 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-HVTC ngày 03/5/2017 về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 đối với các hệ đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 54/TB-QLĐT ngày 12/06/2017 về việc tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ I năm học 2017-2018;

Căn cứ danh sách nộp tiền học cùng lúc hai chương trình của sinh viên, Học viện thông báo lịch học, lịch thi đối với các lớp học cùng lúc hai chương trình học kỳ I năm học 2017-2018 như sau:

1. Lịch học, lịch thi của các lớp học cùng lúc hai chương trình học kỳ I năm học 2017 - 2018 [XEM TẠI ĐÂY]

2. Danh sách sinh viên học cùng lúc hai chương trình học kỳ I năm học 2017-2018

3. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

3.1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đơn vị đầu mối tổ chức đăng ký, lập kế hoạch học, thi các lớp học cùng lúc hai chương trình học kỳ I năm học 2017-2018.

- Lập danh sách sinh viên học cùng lúc hai chương trình các học phần/môn học học kỳ I năm học 2017-2018 gửi Bộ môn liên quan và Ban KT&QLCL trước khi vào học.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các phát sinh liên quan đến học cùng lúc hai chương trình trong kỳ.

3.2. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức, quản lý thi; làm đề thi; chấm thi  kết thúc học phần đối với các lớp học cùng lúc hai chương trình theo kế hoạch thông báo.

- Đôn đốc các Bộ môn chấm trả điểm thi theo đúng Quy định hiện hành để kịp thời thông báo cho sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các phát sinh liên quan đến học cùng lúc hai chương trình học kỳ I năm học 2017-2018.

3.3. Ban Công tác chính trị & sinh viên

Phối hợp với các đơn vị liên quan để quản lý và giải quyết các phát sinh (nếu có) đối với các lớp học cùng lúc hai chương trình học kỳ I năm học 2017-2018.

3.4. Ban Quản trị thiết bị

- Cử cán bộ trực mở cửa hội trường học và thi theo kế hoạch thông báo.

- Phối hợp với Ban QLĐT và các đơn vị liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hội trường (nếu có).

3.5. Ban Tài chính kế toán

- Tổng hợp thanh quyết toán các khoản kinh phí liên quan đến học cùng lúc hai chương trình học kỳ I năm học 2017-2018.

- Phối hợp với Ban QLĐT đối chiếu số liệu sinh viên đăng ký học thực tế để làm cơ sở lập danh sách học cùng lúc hai chương trình học kỳ I năm học 2017-2018.

3.6. Ban Thanh tra giáo dục

Thanh tra giảng dạy và học tập đối với các lớp riêng ngoài giờ và các khâu tổ chức thi, chấm thi,… theo kế hoạch thông báo.

3.7. Bộ môn

- Nhận kế hoạch giảng dạy chính thức từ Ban QLĐT và phân công giảng viên giảng dạy các lớp học cùng lúc hai chương trình theo kế hoạch thông báo.

- Nhận danh sách sinh viên học cùng lúc hai chương trình các học phần/môn học học kỳ I năm học 2017-2018 từ Ban QLĐT để theo dõi và quản lý lớp học.

- Phối hợp với Ban KT&QLCL và các đơn vị liên quan để tổ chức, quản lý thi và chấm trả điểm thi các lớp học cùng lúc hai chương trình theo đúng Quy định hiện hành.

- Các lớp học cùng lúc hai chương trình thanh toán giờ giảng (gồm giờ giảng, bài thi, đề thi) cùng với các lớp học chính khóa (không thanh toán riêng).

3.8. Khoa Quản lý sinh viên

- Thông báo lịch học và thi đối với các lớp học cùng lúc hai chương trình theo kế hoạch cho các sinh viên thuộc Khoa biết và thực hiện.

- Phối hợp với Ban QLĐT và các đơn vị liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình tổ chức học và thi đối với các lớp học cùng lúc hai chương trình học kỳ I năm học 2017-2018.

3.9. Sinh viên

- SV học cùng lúc hai chương trình không được đăng ký trùng lịch học với lớp học lại (gồm cả học cải thiện điểm và học bù). Trường hợp có vướng mắc liên quan đến việc học trả nợ học phần/môn học giữa 2 hai chương trình đào tạo, sinh viên liên hệ Ban QLĐT (P304) để giải quyết kịp thời.

- Xem lịch học, lịch thi, hội trường học và thi, danh sách học cùng lúc hai chương trình học kỳ I năm học 2017-2018 trên Website: www.hvtc.edu.vn/daotao.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban QLĐT và các đơn vị liên quan khác để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 3209