Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 21/12/2017 - 16:37

TB: v/v Tổ chức học và thi kết thúc học phần học kỳ II và Kỳ phụ năm học 2017-2018 đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình CQ52, CQ53, CQ54
Số: 1269/TB-HVTC ngày 20 tháng 12 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-HVTC ngày 03/5/2017 của Giám đốc Học viện về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018;

Căn cứ Thông báo số 991/TB-HVTC ngày 04/10/2017 v/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên các hệ đào tạo;

Căn cứ danh sách nộp tiền học cùng lúc hai chương trình trong kỳ của sinh viên, Học viện thông báo lịch học, lịch thi kết thúc đối với các lớp học cùng lúc hai chương trình học kỳ II và Kỳ phụ năm học 2017-2018 như sau:

1. Lịch học, lịch thi kết thúc học phần các lớp học cùng lúc hai chương trình:

- CQ52 [XEM TẠI ĐÂY]

- CQ53 [XEM TẠI ĐÂY]

- CQ54 [XEM TẠI ĐÂY]

2. Danh sách sinh viên học cùng lúc hai chương trình CQ52, CQ53, CQ54 [XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY]

3. Nhiệm vụ của sinh viên học cùng lúc 2 chương trình:

- Tham gia học tập đầy đủ và có mặt tại hội trường thi trước giờ thi để chuẩn bị làm thủ tục dự thi theo lịch thi đã thông báo.

- Sinh viên học cùng lúc 2 chương trình không được đăng ký và nộp tiền học trùng với lịch học lại (gồm học CTĐ, học bù).

- Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra thông tin liên quan đến lịch học, lịch thi, hội trường học và thi, danh sách lớp học cùng lúc 2 chương trình trên Website. Nếu có vướng mắc, sinh viên gửi nội dung ý kiến vào địa chỉ email: dangkyhocchinhkhoa@hvtc.edu.vn trước ngày 29/12/2017 để kiểm tra giải quyết kịp thời.

- Sinh viên học cùng lúc 2 chương trình theo lịch thông báo nhưng chưa nộp tiền học phí đối với các học phần/môn học trong kỳ, nếu có nhu cầu học bổ sung phải nộp tiền học chậm nhất trước 15h00’ ngày 02/01/2018 (thứ 2) tại P215- Ban TCKT để bổ sung danh sách học kịp thời.

4. Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị liên quan [XEM PHỤ LỤC TẠI ĐÂY]

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 1631