Tiếng Việt | English
Thứ năm, 16/02/2017 - 21:44

Thông báo về việc đăng ký thi tốt nghiệp hệ LTĐH và ĐH bằng 2

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BAN KHẢO THÍ & QLCL

 

Số:   99/TB-KT&QLCL

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

 Về việc đ­ăng ký thi tốt nghiệp

        

         Năm học 2016-2017, Học viện Tài chính tổ chức thi tốt nghiệp cho những sinh viên hệ Đại học bằng 2 và hệ Liên thông đại học đào tạo theo niên chế chưa tốt nghiệp nhưng chưa hết thời gian đào tạo tại Học viện được thi tốt nghiệp cùng kỳ thi của sinh viên hệ Vừa làm vừa học;

         Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên hệ Đại học bằng 2 và sinh viên hệ Liên thông đại học thuộc diện trên, Ban Khảo thí & QLCL thông báo:

  1. Những sinh viên còn nợ môn phải nhanh chóng trả nợ những môn học đó và đăng ký thi tốt nghiệp.
  2. Những sinh viên không còn nợ môn, chưa thi tốt nghiệp, còn quyền thi và có nhu cầu thi tốt nghiệp phải đăng ký thi tốt nghiệp.
  3. Kỳ thi tốt nghiệp gần nhất của hệ Vừa làm vừa học: 10, 11/06/2017.
  4. Địa điểm đăng ký thi tốt nghiệp: Ban Khảo thí&QLCL (đ/c Giang phòng 309 – SĐT liên hệ: 01.99999.4055).
  5. Thời gian đăng ký: từ ngày 01/5/2017 đến ngày 31/05/2017 (trong giờ hành chính).

 

Nơi nhận:

- BCN các khoa;

- Đơn vị liên kết;

- L­­ưu:  KT&QLCL.

TR­ƯỞNG BAN KT&QLCL

 

đã ký

 

Phạm Trung Kiên

 

Số lần đọc: 1806