Tiếng Việt | English
Thứ hai, 12/05/2014 - 9:59

Thông báo Tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2014
Số 366/HVTC-SĐH


Thực hiện Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Quyết định số 251/QĐ-HVTC-SĐH ngày 13 tháng 03 năm 2012 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Qui định về đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Tài chính và Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2014, Học viện Tài chính  Tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 02 năm 2014, với 02 chuyên ngành:

 

 

 

 

1. Tài chính - Ngân hàng

 

 

 

Mã số: 62.34.02.01

 

 

 

2. Kế toán

 

 

 

Mã số: 62.34.03.01

 

  Tải toàn bộ file Thông báo


 


Số lần đọc: 8703