Tiếng Việt | English
Thứ hai, 12/05/2014 - 14:51

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 2 năm 2014
Số 412/HVTC-SĐH

Thực hiện Thông tư số:15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “ Qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ”, Thông báo số : 91/TB-BGD-ĐT ngày 03/03/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học của HVTC năm 2014. Học viện Tài chính tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ  đợt II năm 2014, với 02 chuyên ngành sau đây:

Tải toàn bộ file Thông báo

Tải lịch học bổ sung kiến thức
Tải lịch ôn thi

 

 

 

Số lần đọc: 37207