Tiếng Việt | English
Thứ năm, 17/07/2014 - 14:51

Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ cho đội ngũ giảng viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An và cán bộ tỉnh Nghệ An năm 2014
Căn cứ Thông tư số:15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “ Qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ”; Căn cứ Thông báo số: 2905/BGDĐT-GDĐH ngày 05/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc “Đào tạo trình độ thạc sĩ cho đội ngũ giảng viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và cán bộ tỉnh Nghệ An”;

Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014 với 02 chuyên ngành:

1. Tài chính - Ngân hàng

Mã số: 60.34.02.01

2. Kế toán 

Mã số: 60.34.03.01

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng nhằm giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế; có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

Tải toàn bộ Thông báo

Số lần đọc: 7928