Tiếng Việt | English
Thứ hai, 01/06/2015 - 8:32

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 02, năm 2015
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ”; Quyết định số 399/QĐ-HVTC ngày 04/5/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định Đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Tài chính; Thông báo số 173/TB-BGDĐT ngày 01/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2015 của Học viện Tài chính. Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 02, năm 2015 như sau:
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 11463