Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 16/05/2016 - 11:34

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2016 đợt 02
Số: 369/TB-HVTC ngày 10 tháng 5 năm 2016

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT; Quyết định số 483/QĐ-HVTC ngày 25/5/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định Đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Tài chính; Thông báo số 68/TB-BGDĐT ngày 24/2/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Học viện Tài chính. Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2016 đợt 02 như sau:

1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến:

TT

Chuyên ngành

Mã số

Chỉ tiêu dự kiến

1

Tài chính – Ngân hàng  

62.34.02.01

12

2

Kế toán                   

62.34.03.01

08

2. Đối tương tuyển sinh:

- Thí sinh tốt nghiệp trình độ thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

- Thí sinh tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại xuất sắc thuộc ngành đúng hoặc ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

3. Thời gian đào tạo

- Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục.

- Trường hợp nghiên cứu sinh không có điều kiện theo học tập trung liên tục và được Giám đốc Học viện Tài chính chấp nhận thì chương trình đào tạo và nghiên cứu của nghiên cứu sinh đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 5 năm, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Học viện Tài chính để thực hiện đề tài nghiên cứu.

4. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển

5. Điều kiện dự tuyển

5.1. Điều kiện văn bằng:

- Đối với người có bằng thạc sĩ: khi dự tuyển phải có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

- Đối với người chưa có bằng thạc sĩ: khi dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại xuất sắc thuộc ngành đúng hoặc ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

5.2. Có một bài luận về dự định nghiên cứu:

Nội dung bài luận phải trình bày rõ tên đề tài hoặc định hướng lĩnh vực nghiên cứu; chuyên ngành và mã số chuyên ngành; lý do lựa chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu; tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài dự định nghiên cứu; mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu; đối tượng và phạm vi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; kết cấu và đề cương sơ bộ của đề tài; dự kiến đóng góp mới của đề tài nghiên cứu; khái quát những chuẩn bị của thí sinh để thực hiện dự định nghiên cứu; kế hoạch chương trình đào tạo tiến sĩ của nghiên cứu sinh (nếu trúng tuyển); và đề xuất người hướng dẫn khoa học (nếu có).

5.3. Về thư giới thiệu:

Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh và một thư giới thiệu của một nhà khoa học như nêu trên. Những người giới thiệu cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

a) Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

b) Năng lực hoạt động chuyên môn;

c) Phương pháp làm việc;

d) Khả năng nghiên cứu;

đ) Khả năng làm việc theo nhóm;

e) Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

g) Triển vọng phát triển về chuyên môn;

h) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

5.4. Về bài báo khoa học:

Có ít nhất 01 bài báo (đối với người có bằng thạc sĩ) và có ít nhất 02 bài báo (đối với người chưa có bằng thạc sĩ) công bố trên tạp chí khoa học của ngành kinh tế được tính điểm công trình (do Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước qui định năm gần nhất) trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

5.5. Về trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển:

Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:

a) Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1;

b) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài; 

c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

Đối với thí sinh là người nước ngoài dự tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ giảng dạy bằng tiếng Việt, không áp dụng các yêu cầu về trình độ ngoại ngữ quy định ở trên.

5.6. Về kinh nghiệm làm việc

a) Đối với người có bằng thạc sĩ:

- Có điểm bình quân các môn học từ 8,0 trở lên được đăng ký dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp;

- Có điểm bình quân các môn học từ 7,0 đến dưới 8,0 phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự tuyển, kể từ khi tốt nghiệp thạc sĩ (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Có điểm bình quân các môn học dưới 7,0 phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự tuyển, kể từ khi tốt nghiệp thạc sĩ (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Trường hợp thí sinh dự tuyển có bằng tốt nghiệp thạc sĩ do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp (đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm định và công nhận) được dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp.

b) Đối với người chưa có bằng thạc sĩ:

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại xuất sắc được tham gia dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp;

- Trường hợp thí sinh dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp (đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm định và công nhận) được dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp.

5.7. Giấy giới thiệu dự tuyển:

Thí sinh đăng ký dự tuyển phải được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

5.8. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính:

Thí sinh trúng tuyển phải cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Học viện Tài chính (đóng học phí, hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

6. Nội dung và phương thức xét tuyển:

6.1. Nội dung xét tuyển:

 1.  

Nội dung xét tuyển

Điểm xét tuyển tối đa

 1.  

Phần 1: Hồ sơ dự tuyển

 1.  
 1.  

Chuyên ngành đào tạo và kết quả học tập

 1.  
 1.  

Bài báo khoa học

 1.  
 1.  

Tham gia đề tài nghiên cứu

 1.  
 1.  

Trình độ Tiếng anh (chỉ tính 1 bằng hoặc chứng chỉ cao nhất)

 1.  
 1.  

Kinh nghiệm công tác (tính từ khi tốt nghiệp đại học)

 1.  
 1.  

Phần 2: Đề cương đề tài nghiên cứu và bài luận

 1.  
 1.  

Nội dung đề cương nghiên cứu và bài luận

 1.  
 1.  

Trình bày đề cương đề tài nghiên cứu và bài luận

 1.  

 

 •  
 1.  

6.2. Nguyên tắc xét tuyển:

- Đảm bảo đầy đủ các điều kiện xét tuyển

- Dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh của từng chuyên ngành

- Dựa vào điểm xét tuyển:

+ Thí sinh dự tuyển phải đạt tổng số điểm từ 50 trở lên;

 + Điểm xét tuyển của mỗi phần (phần 1 và phần 2) phải đạt từ 50% trở lên;

 + Điểm xét tuyển được lấy từ cao xuống thấp.

7. Kế hoạch tuyển sinh

7.1. Thời gian phát hành, nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Mỗi thí sinh đăng ký xét tuyển phải nộp 2 bộ hồ sơ theo qui định, hồ sơ được phát hành tại khoa Sau đại học – Học viện Tài chính (phòng 305) 53E Phan Phù Tiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Khoa sau đại học chỉ nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu do Học viện Tài chính phát hành tại kỳ xét tuyển năm 2016 đợt 02.

Thời gian phát hành hồ sơ

Từ  20/6/2016 đến 19/8/2016

Tại khoa Sau đại học

Học viện Tài chính (phòng 305)

Thời gian nhận hồ sơ

từ  01/8/2016 đến 21/8/2016

7.2. Thời gian và địa điểm xét tuyển

- Thời gian xét tuyển: Dự kiến vào các ngày 17 và 18/9/2016

- Địa điểm xét tuyển:  Học viện Tài chính, 53E Phan Phù Tiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

7.3. Thời gian công bố kết quả xét tuyển và khai giảng khóa học

- Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến từ ngày 01/10/2016 đến ngày 02/10/2016

- Thời gian nhập học: Dự kiến từ ngày 15/10/2016 đến ngày 16/10/2016

Ghi chú:

- Chuyên ngành đúng, phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ được quy định cụ thể tại Phụ lục số 01 của Thông báo này.

- Danh mục hướng nghiên cứu thuộc các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh xem tại Phụ lục 02 của Thông báo này.

- Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 xem tại Phụ lục 03 của Thông báo này.

- Đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển nhưng chưa có đủ điều kiện về trình độ Tiếng Anh theo qui định, đề nghị liên hệ: Tạ Thị Anh – Khoa Sau đại học, ĐT: 0913.178.568 để đăng ký học và thi cấp chứng chỉ tiếng anh trình độ tương đương cấp độ B1 Khung Châu Âu.

Mọi thông tin chi tiết khác xin liên hệ: Trần Vinh Quang – Khoa Sau đại học, ĐT: 0936.561.978 hoặc xem trên Website: www. hvtc.edu.vn; www.sdh-aof.edu.vn, bảng tin Khoa Sau đại học – Học viện Tài chính. 

Tải các Phụ lục của Thông báo

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 4661

Danh sách liên kết